జంపన

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

"జంపన" అనే గ్రామం ఉంది. "జంపన" కొంతమంది ఇంటి పేరు కూడాను