"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జగ్జీవన్ రాం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:41, 21 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 3,758 bytes -84 →‎top: AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 23:39, 16 September 2019imported>CommonsDelinker 3,842 bytes +3,842 Jagjivan_Ram.jpgను తీసేసాను. బొమ్మను తొలగించింది:commons:User:JuTa. కారణం: (Dw no source since 7 September 2019).