"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జనాభా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:39, 17 November 2020imported>యర్రా రామారావు 40,458 bytes +262
  • curprev 11:05, 23 April 2017imported>ChaduvariAWBm 40,196 bytes +40,196 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: మార్చి 1, 2009 → 2009 మార్చి 1, 20 ఫిబ్రవరి 2009 → 2009 ఫిబ్రవరి 20 using AWB