"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జన సాంద్రత"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:36, 17 November 2020imported>యర్రా రామారావు 6,065 bytes -262
  • curprev 18:22, 14 September 2016imported>ChaduvariAWB 6,327 bytes +6,327 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో , , → , (2) using AWB