"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జరాయువు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:44, 21 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 8,071 bytes -135 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 21:37, 22 October 2016imported>ChaduvariAWBm 8,206 bytes +8,206 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో , కూడ → కూడా , ద్వార → ద్వారా , → (11), , → , (8), ( → ( (4) using AWB