"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జర్మన్ భాష"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:02, 6 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 5,413 bytes -60 clean up, replaced: మరియు → , (4), typos fixed: , → , (4)
  • curprev 23:35, 15 September 2016imported>ChaduvariAWB 5,473 bytes +5,473 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో (2), లు → లు , గా → గా , ) → ) using AWB