"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జార్జియా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:49, 21 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 3,830 bytes -15 →‎top: AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 00:47, 16 September 2016imported>ChaduvariAWB 3,845 bytes +3,845 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో , , → , using AWB