"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:28, 31 March 2018imported>ChaduvariAWBNewm 3,822 bytes +3,822 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: పాఠశాలస్ → పాఠశాలలు, హైపాఠశాల → ఉన్నత పాఠశాల (2) using AWB