"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జిల్లేడు కుటుంబము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:18, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 16,053 bytes -52 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 17:45, 4 April 2018imported>Bhaskaranaidu 16,105 bytes +16,105