"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "జ్యోతి (సిద్ధవటం మండలం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:17, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,269 bytes +235 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం
  • curprev 08:25, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,034 bytes +15,034 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను