"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "టాంగ్ రాజవంశం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:13, 18 August 2018imported>ChaduvariAWBNewm 287,720 bytes +287,720 భాషాదోషాల సవరణ, typos fixed: ధృవ → ధ్రువ (5) using AWB