"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "టైపింగు సహాయం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:21, 25 January 202010.3.5.88 talk 12,918 bytes +12,918 Created page with '{{అడ్డదారి|WP:TH}} <div style="background-color:#9cf; font-weight:normal ; font-size:120%; text-align:center; padding:0.3em;margin-bottom:0.2...'
  • curprev 17:33, 9 December 2019imported>Madhurimukund 12,918 bytes +12,918 '{{అడ్డదారి|WP:TH}} <div style="background-color:#9cf; font-weight:normal ; font-size:120%; text-a...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు