"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "డీ.వెంకయ్యపేట"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:59, 28 February 2020imported>యర్రా రామారావు 14,716 bytes +11,202 భారత జనగణన డేటా నుండి సెమీ ఆటోమాటిగ్గా తయారు చేసిన పాఠ్యాన్ని ఎక్కించాను
  • curprev 14:53, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,514 bytes +3,514 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను