"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తక్కోలు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:29, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 18,147 bytes +243 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2), typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, లో → లో , → (3), , → , (3), , → ,
  • curprev 08:25, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 17,904 bytes +17,904 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను