"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తమిళనాడు రాష్ట్ర ఆనకట్టలు, జలాశయాల జాబితా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:09, 10 March 2021imported>యర్రా రామారావు 6,401 bytes -27
  • curprev 16:24, 1 April 2020imported>రహ్మానుద్దీన్m 6,428 bytes +6,428 బాటు : అనాధ పేజీ, మూసను చేర్చండి