"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తాటిపర్తి (యాచారం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:51, 17 January 2021imported>InternetArchiveBot 19,500 bytes +264 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.8
  • curprev 20:08, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 19,236 bytes +40 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 23:25, 22 June 2019imported>యర్రా రామారావుm 19,196 bytes +19,196