"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తానవరం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:23, 9 March 2020imported>యర్రా రామారావుm 14,594 bytes +11,194 మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కిచాను
  • curprev 14:10, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,400 bytes +3,400 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను