"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తారాపురం (రామభద్రాపురం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:13, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,253 bytes +11,570 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 15:34, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,683 bytes +3,683 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను