"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తిమ్మాయిపల్లి (యాలాల)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:25, 21 July 2020imported>InternetArchiveBot 16,238 bytes +56 0 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 1 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 09:04, 15 April 2019imported>యర్రా రామారావుm 16,182 bytes +16,182 మండల వ్యాసం లంకె కలిపాను