"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (వ-శ-ష)

From tewiki
Revision as of 04:59, 19 November 2019 by imported>Vemurione (→‎Part 1: వం - vaM, వ - va)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • This dictionary is an improved version over the print version (expanded, errors corrected, new features continually being added) published by Asian Educational Services, New Delhi in 2002.
  • You are welcome to add. BUT PLEASE DO NOT DELETE entries until you are absolutely, positively SURE a mistake has been made and needs to be corrected.
  • PLEASE do not delete entries or their meanings simply because you personally did not agree with the meaning given there. Thanks
  • American spelling is used throughout.
  • There is no clearly established, standardized alphabetical order in Telugu. The justification for the scheme used here would be too long for discussion here.

16 March 2016.

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు


Part 1: వం - vaM, వ - va


వం - vaM


వంక, vaMka
-n.
--(1) side; direction;
--(2) excuse; pretext;
--(3) fault;
--(4) curve; bend;
---నెలవంక = crescent moon.


వంకర, vaMkara
-n.
--curved; crooked;


వంకరతనం, vaMkaratanaM
-n.
--curvature; curvedness; crookedness;


వంకాయ, vaMkAya
-n.
--brinjal; eggplant; aubergine; a vegetable; [bot.] Solanum melongena;


వంకీ, vaMkI
-n.
--curvature;


వంగం, vaMgaM
-n.
--tin;


వంగదేశం, aMgadESaM
-n.
--ancient name for the region now called Bengal;


వంగ, vaMga
-n.
--eggplant; brinjal; aubergine; [bot.] Solanum melongena of Solanaceae family;
-- {Sans.] వార్తాకం; పీతఫలం;


వంగరెడ్డికూర, vaMgareddikUra
-n.
--[bot.] Sesuvium repens;


వంగు, vaMgu
-v. i.
--bend; stoop;


వంచన, vaMcana
-n.
--fraud;


వంచు, vaMcu
-v. t.
--bend; deform;


వంజులం, vaMjulaM
-n.
--[bot.] Hibiscuc mutabilis;


వంట, vaMTa
-n.
-- the act of cooking;


వంటకం, vaMTakaM
-n.
--food; food dish; an item on the menu; the product of cooking;


వంటచూర్ణం, vaMTacUrnaM
-n.
--baking powder; a 1:2:1; mixture of sodium bicarbonate; tartaric acid and a leavening like starch;


వంటచెరకు, vaMTaceraku
-n.
--firewood;


వంటయిల్లు, vaMTayillu
-n.
--kitchen;


వంటరితనం, vaMTaritanaM
-n.
--cooking talent;


వంటసాల, vaMTasAla
-n.
--kitchen;


వంటసోడా, vaMTasODA
-n.
--baking soda; sodium bicarbonate; see also చాకలి సోడా;


వండడం, vaMDaDaM
-v. t.
--cooking;


వండలి, vaMDali
-n.
--river silt; alluvium; alluvial soil;


వండు, vaMDu
-v. t.
--cook;


వంతగాడు, vaMtagADu
-n.
--sidekick;


వంతు, vaMtu
-n.
--share; part; portion;


వంతెన, vaMtena
-n.
--bridge;


వంద, vaMda
-n.
--hundred;


వందనం, vaMdanaM
-n.
--salutation;


వంద్యము, vaMdyamu
-n.
--praiseworthy; laudable;


వంపు, vaMpu
-n.
--curvature;
-v. t.
--spill; empty; decant;


వంశము, vaMSamu
-n.
--race; family; lineage; dynasty;


వక్క, vakka
-n.
--betel nut; [bot.] Areca catechu; (note) the phenolics in this nut cause desensitization of the oral issue, especially the tongue, and makes it difficult to pronounce words correctly; excessive use of this nut could cause leukoplakia;
same as పోకచెక్క; చెక్క; (rel.) కాచు;


వక్కాణించు, vakkANiMcu
-v. i.
--state; utter; say;
---నొక్కి వక్కాణించు = emphasize


వక్కాణము, vakkANamu
-n.
--information; news;


వక్ర, vakra
-adj.
--curved;


వక్రరేఖ, vakrarEkha
-n.
--curve; curved line;


వకీలు, vakIlu
-n.
--lawyer;


వక్రీభవన, vakrIbhavana
-n.
--refraction (of light;)


వగ, vaga
-n.
--grief; sorrow;


వగచు, vagacu
-v. i.
--grieve; lament; feel sorry;


వగరు, vagaru
- n.
--astringent taste; (note ఒగరు is not correct usage)
  

వగర్చు, vagarcu
-v. i.
--gasp; pant; breathe hard;


వగలాడి, vagalADi
- n.
-- an attractive woman; a fashionable woman; an enticing woman;


వగైరా, vagairA
-n.
--et cetera; and other things;


వచనం, vacanaM
-n.
--(1) word; speech; affirmation; promise;
--(2) prose;


వచ్చీరాని, vaccIrAni vbl.
-adj.
--scarcely coming; scarcely understandable;
---వచ్చీరాని తెలుగు = scarcely understandable Telugu.
---వచ్చీరాని నవ్వు = scarcely discernable smile.


వచ్చు, vaccu
-v. i.
--come;


వచ్చుబడి, vaccubaDi
-v. i.
--income;


వజ్రం, vajraM
-n.
--diamond;


వజ్ర, vajra
-adj.
--hard; harsh; fierce; steely;


వజ్రకంద, vajrakaMda
- n.
-- a wild variety of corm tubers; [bot.] Amorphophallus sylvaticus; [Sans.] వజ్రమూల; వనసూరణ;


వజ్రగుణకారం, vajraguNakAraM
-n.
--cross-multiplication;


వజ్రదంతి, vajradaMti
-n.
--[bot.] Barleria prinoitis;


వజ్రమల్లి, vajramalli
-n.
--[bot.] Cissus quandrangularis;


వజ్రలేపనం, vajralEpanaM
-n.
--adamantine glue; a material used before cement was invented;


వక్రశుంఠుడు, vakraSuMThuDu
-n.
--steely stupid; big blockhead;


వజ్రసంకల్పం, vajrasaMkalpaM
-n.
--fierce determination;


వట్ట, vaTTa
-n.
--(1) testicle;
--(2) turnstile; a device typically consisting of 3 or 4 horizontal arms supported by and radially projecting from a vertical post, that is used for controlling passage from one public area to another and perhaps facilitating a count of the numberof people passing through;


వట్టి, vaTTi
-adj.
--empty; vacant;


వట్టివేరు, vaTTivEru
-n.
--cuss-cuss; [bot.] straw of Andropogon muriaticum; కురువేరు; అవురుగంట వేరు; ఉసీరం; లఘులయము; అవదాహం;


వట్టివేళ్ల తడకలు, vaTTivELla taDakalu
-n. pl.
--screens made out of the straw of Andropogon muriaticum;


వట్రుతలం, vaTrutalaM
-n.
--curved surface;


వట్రువ, vaTruva
-adj.
--globular;


వణిజుడు, vaNijuDu
-n.
--merchant; trader;


వడ, vaDa
-n.
--a doughnut shaped fried dish made usually from black gram;


వడగట్టు, vaDagaTTu
-v. t.
--strain; filter through a cloth or paper; same as వడబోయు;


వడగళ్ల వాన, vaDagaLla vAna
-n.
--hailstorm;


వడగళ్లు, vaDagaLlu
-n.
--hailstones; hail; (lit.) cool stones;


వడగాడ్పు, vaDagADpu
-n.
--a blast of hot summer air; this is an anomalous use of వడ;


వడగాలి, vaDagAli
-n.
--hot summer air; this is an anomalous use of వడ;


వడగిన్నె, vaDaginne
-n.
--filter; a pot used in a filter;


వడజ, vaDaja
-n.
--[bot.] Acorus calamus;


వడపప్పు, vaDapappu
-n.
--split mung dal ( a type of pulses) soaked in water; and lightly salted or sugared; (lit.) cool dal;


వడపోత, vaDapOta
-n.
--filtration;


వడబోయు, vaDabOyu
-v. t.
--filter;


వడదెబ్బ, vaDadebba
-n.
--sunstroke; heatstroke;


వడలు, vaDalu
-n. pl.
--spiced deep-fried cakes made of black gram;
-v. i.
--wilt; dry up; fade;


వడ్డన, vaDDana
-n.
--serving of food; food service;


వడ్రంగి, vaDraMgi
-n.
--carpenter;


వడ్రంగి పిట్ట, vaDraMgi piTTa
-n.
--woodpecker;


వడేలురాలు, vaDElurAlu
-n.
--[bot.] Hiptage madablota;


వడి, vaDi
-n.
--speed; quickness;


వడియాలు, vaDiyAlu
- n. pl.
-- fryams; a dried vegetable (often mixed with batter before drying) used as a deep-fried dish;

 
వడిశ చెట్టు, vaDiSa ceTTu
-n.
--[bot.] Christanthus colinus; extract from bark of this tree is used by Chenchu tribes to stun fish in spear fishing;


వడ్డించు, vaDDiMcu
-v. t.
--serve;


వడ్డీ, vaDDI
-n.
--interest; interest collected on a loan or a bank deposit;


వడ్డీ వ్యాపారం, vaDDI vyApAraM
-n.
--money lending business;


వడ్డెరవాడు, vaDDeravADu
-n.
--stonesmith;


వత్సము, vatsamu
-n.
--calf;


వత్సలం, vatsalaM
-n.
--vaccine; (ety.) In Sanskrit, "vatsa" is cow; in Latin vacca is cow; the word vaccination is derived from vacca. % to e2t


వత్తాసు, vattAsu
-n.
--support; backing;


వత్సా, vatsA
-inter.
--you lad!; hello young man!; (lit.) you, young bull! ( a highly respectful way of addressing in classical times);వత్తి, vatti
-n.
--wick;


వదనం, vadanaM
-n.
--face;


వదలు, vadalu
-n.
--loose; slack; not tight;
-v. t.
--(1) omit; leave;
--(2) depart; వదలిపెట్టు;


వదలిపెట్టు; వదలుకొను, vadalipeTTu, vadalukonu
-v. t.
--give up; abandon; relinquish;


వదాన్యత, vadAnyata
- n.
-- generosity; the quality of giving;


వద్దు, vaddu aux. verb.
-suff.
--do not; must not; no;
---వినవద్దు = do not listen.


వధ, vadha
-n.
--slaughter; killing;


వధించు, vadhiMcu
-v. t.
--kill; slay;


వధువు, vadhuvu
-n.
--bride;


వనచంద్ర, vanacaMdra
-n.
--[bot.] Flagellaria indica;


వనతులసి, vanatulasi
- n.
-- sweet basil; [bot.] Ocimum basilicum;


వనపాలి, vanapAli
-n.
--forest ranger;


వనమల్లిక, vanamallika
- n.
-- Chinese box tree; [bot.] Murraya exotica; used in making wooden grips and geometrical instruments like scales;
-- పూల వెలగ;


వనమాలి, vanamAli
-n.
--epithet for Krishna;


వనరులు, vanarulu
-n.
--resources;


వనశృంగాటం, vanaSRuMgATaM
-n.
--[bot.] Reuellia longifolia;


వనస్పతి, vanaspati
-n.
--(1) tree; plant; (2) hydrogenated vegetable oil with no admixture of animal-based fats like tallow; (3) margarine;


వనస్పతీకరణం, vanaspatIkaranaM
-n.
--[chem.] hydrogenation;


వనిత, vanita
-n.
--woman, (lit.) one who caters to the taste of men;


వన్నెలాడి, vannelADi
- n.
-- an attractive woman; a fashionable woman; an enticing woman;


వయలిన్, vayalin
-n.
--violin; a stringed instrument played with a bow, and characterized by four strings and frets. Although originating in the West, it has become an indispensable part of classical music concerts of south India; violin is different from a fiddle; also వాయులీనం;


వయస్సు, vayassu
-n.
--age;


వయినము, vayinamu
-n.
--details; method; system;


వరం, varaM
-n.
--boon; gift from God;


వరండా, varaMDA
-n.
--verandah; hallway; corridor;


వరకట్నం, varakaTnaM
-n.
--dowry; award; the dowry paid by a girl's parents to a boy at the time of wedding;


వరకు, varaku
-adv.
--till; until; up to;


వరగ, varaga
-n.
--[bot.] Panicum miliaceum;


వరగోగు, varagOgu
-n.
-- (1) [bot.] Salvodora indica; (2)Pride of India; Giant Crape - myrtle; Queen's crepe-myrtle; this is a large tree; [bot.] Lagerstroemia speciosa of the Lithraceae family; Lagerstroemia reginae; (3) Common Crepe myrtle; this is a small bush; [bot.] Lagerstroemia indica;
-- ఫిలిప్పీన్స్, వియత్నాం దేశాలలో స్థానికులు ఈ వృక్షం లేత ఆకుల్ని ఆకుకూరగా వండుకుంటారు.ఈ ఆకులు వైద్యపరంగా విరేచనకారిగా, మూత్రకారిగా పేరొందాయి. వీటి ముదురు ఆకులలో చేదుగా ఉండే ఇన్సులిన్ వంటి పదార్ధం ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలు రుజువుచేశాయి. పండుటాకుల్నీ, ముదురు కాయల్నీ అక్కడి స్థానికులు వైద్య చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు. వీటి ముదురు ఆకులు చక్కెర వ్యాధిగ్రస్థులలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడానికి పనిచేస్తాయట. బౌద్ధంలో ఈ వృక్షాలకు పవిత్రమైన స్థానముంది.


వరణం, varaNaM
-n.
--covering;
---వాతావరణం = atmosphere; (lit.) air-covering.


వరద, varada
-n.
--flood;


వరస, varasa
-n.
--(1) row; array;
--(2) attitude;
--(3) styling a relationship according to kinship structure;
---నీ వరస ఏమీ బాగులేదు = your attitude is no good at all.
---ఆమె నీకు అత్త వరస అవుతుంది = she will be an aunt for you, according to kinship rules.
---వరస కలుపడం = assuming a non-existent relationship and addressing people with that assumed relationship, such as addressing un-related people as uncles and aunts, a common practice in India.
---వరసా, వావి = order and coordination.


వరహా, varahA
-n.
--gold coin; typically 33.7 grams of 22 karat gold coin; (ety.) a coin possibly with the imprint of a boar or pig; in 17th century
Andhra, these coins carried the imprint of a temple;


వరుగు, varugu
-n.
--dried food;


వర్గం, vargaM
-n.
--(1) square; a quantity raised to the power of two; a quantity multiplied by itself;
--(2) group; class;


వర్గత్రయం, vargatrayaM
- n.
-- three ancestors; father, grandfather, and great grandfather;


వర్గపోరాటం, vargapOrATaM
-n.
--class struggle; class conflict;


వర్గమూలం, vargamUlaM
-n.
--square root;


వర్గసమీకరణం, vargasamIkaraNaM
-n.
--quadratic equation;


వర్చస్సు, varcassu
-n.
--luster; glow;


వర్ణం, varNaM
-n.
--(1) language character that can be uttered in one unit; In Telugu there are 56 of these, namely అ, ఆ, ఇ, ఈ, etc.
--(2) color;
--(3) characteristic; inherent property; [Note] caste and social class are not వర్ణం; the word also has no religious connotation; this word does not mean కులం; the words వర్ణం (characteristic), జాతి and కులం (group, caste) are not synonyms;


వర్ణక్రమం,
-n.
--(1) alphabetical order;
--(2) spelling;


వర్ణపటం, varNapaTaM
-n.
--spectrum;
---శోషణ వర్ణపటం = absorption spectrum.


వర్ణమాపకం, varNamApakaM
-n.
--spectrometer;


వర్ణమాల, varNamAla
-n.
--(1) alphabet; (lit.) a string of characters;
--(2) spectrum; a band of colors;


వర్ణన, varNana
-n.
--description;


వర్ణనాత్మక, varNanAtmaka
-adj.
--descriptive;


వర్ణపాతలేఖనం, varNapAtalEkhanaM
-n.
--chromatography; (lit.) color writing;


వర్ణపాతలేఖిని, varNapAtalEkhini
-n.
--chromatograph;


వర్ణలేఖిని, varNalEkhini
-n.
--(1) spectrograph;
--(2) chromatograph; (comment.) Perhaps we need distinct words for chromatograph and spectrograph;


వర్ణసంధానం, varNasaMdhAnaM
-n.
--staining; a process used in microscopy to make parts of an object stand out against a background;


వర్తకం, vartakaM
-n.
--trade; business;


వర్తకుడు, vartakuDu
-n. m.
--trader; businessman;


వర్తన,
-n.
--behavior;


వర్తమానం, vartamAnaM
-n.
--(1) news; tidings; message;
--(2) communication;
--(3) present tense;


వర్తమానకాలం, vartamAnakAlaM
-n.
--[gram.] present tense; (ant.) భూతకాలం;


వర్ధకం, vardhakaM [suff.] one that promotes; promoter;
---బలవర్ధకం = tonic; promoter of strength.
---క్షీరవర్ధకం = promoter of milk production.
---కాంతివర్ధకం = promoter of healthy glow.


వర్ధమాన, vardhamAna
-adj.
--one that is growing; one that is progressing; (lit.) one that is capable of growing beyond belief;
---వర్ధమాన దేశం = developing country.


వర్ర, varra
-n.
--(1) pungent taste;
--(2) chili powder;


వర్జ్యం, varjyaM
-n.
--eschewed time of a day because it is not auspicious;


వర్షం, varshaM
-n.
--(1) rain; వాన;
--(2) year;


వర్షపాతం, varshapAtaM
-n.
--rainfall; (rel.) హిమపాతం;


వరాహం, varAhaM
-n.
--pig; wild boar;


వరాహమిహిరుడు, varAhamihuruDu
-n.
--Varahamihira; the great Indian scientist, of the 4th - 5th century A.D., who made lasting contributions to astronomy and atmospheric sciences;


వర్ణాంధత్వం, varNAMdhatvaM
-n.
--color blindness;


వర్ణావరణం, varNAvaraNaM
-n.
--chromosphere; the bright region around the sun; can be applied to any other bright region surrounding an object;


వర్షాకాలం, varshAkAlaM
-n.
--monsoon; rainy season;


వరి, vari
-n.
--rice paddy; [bot.] Oryza sativa;


వరిగడ్డి, varigaDDi
-n.
--hay; straw;


వర్తించు, vartiMcu
-v. i.
--apply; to be in force; be applicable;


వర్తిల్లు, vartillu
-v. i.
--exist;


వర్ధిల్లు, vardhillu
-v. i.
--grow; flourish; increase; develop;


వరుగు, varugu
-n.
--sun-dried food item;


వరుగు చేప, varugu cEpa
-n.
--sun-dried fish;


వరుమానం, varumAnaM
-n.
--income;
--(2) allowance; money given for maintenance;
--(3) income from an allowance;


వర్గు, vargu
-n.
--list; categorized list;


వరేణ్యుడు, varENyuDu
-n.
--great person;


వలంబిరికాయ, valaMbirikAya
-n.
--[bot.] Isora corylifloia;


వల, vala
-n.
--net;


వలచు, valacu
-v. t.
--to fall in love;


వలపక్షం, valapakshaM
-n.
--partiality;


వలపలి, valapali
-adj.
--on the right side (of a vehicle, while facing forward); starboard side; (ant.) దాపల;


వలయం, valayaM
-n.
--ring; circle;


వలయాకార, valayAkAra
-adj.
--circular; round;


వలవల, valavala
-adj.
--onomatopoeia for the sound of
--(1) crying, possibly out of sorrow;
--(2) landing sound of a flock of birds;


వలస, valasa
-n.
--migration; emigration; going from one part of the world to another;


వలస వీధులు, valasa vIdhulu
-n.
--migratory routes; వలస మార్గాలు;


వల్ల, valla
-n.
--possibility; feasibility;


వల్లకాడు, vallakADu
-n.
--burial or cremation ground; cemetery;


వల్లమాలిన, vallamAlina
-adj.
--excessive; impossible;


వల్లరసి, vallarasi
-n.
--[bot.] Walsura piscidia;


వల్లవ, vallava
-n.
--cook; chef; the head of a kitchen;


వలిసె, valise
-n.
--[bot.] Verbisina sativa;


వల్మీకం, valmIkaM
-n.
--ant-hill;


వలువు, valuvu
-n.
--(1) fine garment;
--(2) skin of a nut or vegetable;


వలె, vale
-prep.
--like; similar to;


వల్లె, valle
-inter.
--yes; affirmation;
---వల్లెయని అతడు బయలుదేరెను = he said, 'yes' and started.
-n.
--rote; repetition;


వల్లెవేయు, vallevEyu
-v. t.
--repeat with the intention of memorizing;


వశం, vaSaM
-n.
--(1) possession; custody;
--(2) control; supremacy;వశిష్ఠ, vaSishTha
--[astron.] Mizar and Alcor are two stars forming a naked-eye double in the handle of the Big Dipper (or Plough) asterism in the constellation of Ursa Major. Mizar is the second star from the end of the Big Dipper's handle, and Alcor its fainter companion. Mizar is really four stars, and Alcor is really two stars. So what we see as two stars are really six in one!వసంతం, vasaMtaM
-n.
--spring;


వసంతదూత, vasaMtadUta
-n.
--messenger of spring; [bot.] Gaetnera racemosa;


వసంత విషువత్, vasaMta vishuvat
-n.
--spring equinox; vernal equinox; approximately March 21; equinox = the day on which nights and days are of equal length at the Equator; the equality doesn't happen everywhere on Earth; some astrological traditions consider this point as the "starting point" of the zodiacal chart; such a chart is called "Sayana zodiacal chart" (Tropical Zodiac); this point slowly moves backwards, (about one degree in every 72 years), due to the precession of the spinning globe, and makes a full circle in approximately 26,000 years; this phenomenon is called the Precession of the Equinoxes"; Indian astrological tradition does not take into account this shifting tropical zodic; instead it uses an absolute reference frame, defined by a fixed point in the sky. A chart made with this fixed reference is called "nirayaNa zodiacal chart." The difference between these two charts now stands at about 23 degrees and this difference is called "ayanAMSa";


వస, vasa
-n.
--calamus; root of calamus; Sweet Flag; a medicinal root; [bot.] Acorus calamus;
---వస పోసిన పిట్ట వలె మాట్లాడుతున్నాడు = he is talking like a bird overdosed with vasa; the belief is that vasa has the ability to assist in the latent powers of speech, both in people and birds like parrots and mynas.
-- [Sans.] చవచా; ఉగ్రగంధా;


వసనాభి, vasanAbhi
-n.
--[bot.] Aconitum ferox; Aconitum chasmanthum;


వసపిట్ట, vasapiTTa
-n.
--[idiom.] a talkative person;


వసారా, vasArA
-n.
--verandah; corridor;
 

వస్తాదు, vastAdu
-n.
--(1) master;
--(2) strong person;
--(3) wrestler;


వస్తుగుణదీపిక, vastuguNadIpika
-n.
--materia medica; % to e2t


వస్తు ప్రపంచం, vastu prapaMcaM
-n.
--material universe;


వస్తువినిమయ పద్ధతి, vastu vinimaya paddhati
-n.
--barter system;


వస్తువు, vastuvu
-n.
--thing; item; substance; topic;వషత్కారాలు, vashatkArAlu
-n.
--fireballs; sparks; చివాట్లు;


వ్యక్తం, vyaktaM
-n.
--revealed; expressed; manifested;


వ్యక్తి, vyakti
-n.
--person; character; individual;


వ్యక్తిత్వం, vyaktitvaM
-n.
--personality; characteristic; individuality;


వ్యంగ్యం, vyaMgyaM
-n.
--sarcasm;


వ్యంగ్య చిత్రం, vyaMgya citraM
-n.
--cartoon;


వ్యగ్రత, vyagrata
-n.
--bewilderment;


వ్యత్యాసం, vyatyAsaM
-n.
--difference; gap; discrepancy;


వ్యతిక్రమం, vyatikramaM
-n.
--transgression; deviation from tradition;


వ్యతిరేకం, vyatirEkaM
-n.
--contradiction; opposite position;


వ్యథ, vyatha
-n.
--pain; suffering; agitation;


వ్యభిచారం, vyabhicAraM
-n.
--adultery; transgression;


వ్యయం, vyayaM
-n.
--(1) destruction;
--(2) expenditure;
---అనుత్పాదక వ్యయం = non-productive expenditure.


వ్యర్ధ, vyardha
-adj.
--useless; wasted; unproductive; unprofitable; vain;


వ్యవకలనం, vyavakalanaM
-n.
--subtraction;


వ్యవధానం, vyavadhAnaM
-n.
--duration; interval; time;


వ్యవధి, vyavadhi
-n.
--duration; interval; time;


వ్యవస్థ, vyavastha
-n.
--system; organization; a set of rules;


వ్యవసాయం, vyavasAyaM
-n.
--agriculture; cultivation;


వ్యవహర్త, vyavaharta
-n.
--manager; organizer; one who controls a business or transaction;


వ్యవహారం, vyavahAraM
-n.
--(1) business; transaction;
--(2) dispute;
--(3) use; usage; custom; practice;


వ్యసనం, vyasanaM
-n.
--bad habit; addiction;

 
వ్యస్తాక్షరి, vyastAkshari
- n.
-- one of the eight items in a literary gymnastic event called "ashTAvadhAnaM;" the person conducting the event is required to compose a poem that contains a specified set of words;


వ్రణం, vraNaM
-n.
--(1) ulcer; carbuncle; boil;


వ్రతం, vrataM
-n.
--a religious ritual worshp with a single-minded devotion, usually officiated by a priest;


వ్రతశీలి, vrataSIli
-n.
--(1) duty bound person;
--(2) a person devoted to a cause;


వా - vA, వ్యా - vyA

వాంగ్మయం, vAMgmayaM
-n.
--literature; literary heritage; వాంఙ్మయం; is the only place I have seen the use of ఙ. For simplification, I have decided to use this spelling although it is frowned upon by purists.


వాంఛ, vAMcha
-n.
--desire;


వాంఛనీయం, vAMchanIyaM
-n.
--desirable;


వాంతి, vAMti
-n.
--vomit;


వాక్, vAk
-adj.
--vocal; speech;


వాక, vAka
-n.
--a tropical thorny bush; Karaunda; Jasmine-flowered carisaa; Bengal currants; [bot.] Carissa carandas of Apocynaceae family;
--[Sans.] సుషేణ; కరమర్దకః; అవిగ్నః; కృష్ణపాక ఫలమ్‍;


వాకట్టు, vAkaTTu
-n.
--gag; a long piece of cloth stuffed in the mouth and tied around the head to prevent a person from talking;


వాక్యం, vAkyaM
-n.
--sentence;


వాక్కాయ, వాకల్వి కాయ, vAkkAya, vAkalvikAya
- n.
-- [bot.] Caris carandas; Carissa spinarum;(Apocyanaceae or Milkwort Family.)


వాకిలి, vAkili
-n.
--front yard; (ant.) పెరడు;
---నాలుగిళ్ల వాకిలి = courtyard.


వాకుడు, vAkuDu
-n.
--a type of prickly nightshade; [biol.] Solanum jacquinii; the root of this medicinal plant is used in Ayurveda;


వాక్కు, vAkku
-n.
--word; utterance; speech; voice;


వాకేతం, vAkEtaM
-n.
--signal; a coded signal; (def.) వార్తలని మోసే సంకేతం;


వాగ్వ్యవహారం, vAgvyavahAraM
- n.
-- conversational transaction; oral transaction;


వాగ్దానం, vAgdAnaM
-n.
--promise; (lit.) giving a word;


వాగ్వాదం, vAgvAdaM
-n.
--argument; oral dispute;


వాగ్మి, vAgmi
-n.
--orator; eloquent speaker;


వాగ్విలాసం, vAgvilAsaM
-n.
--gracefulness of speech;


వాగ్వివాదం, vAgvivAdaM
-n.
--debate; argument;


వాగు, vAgu
-n.
--mountain stream;
-v. i.
--(1) babble; prattle; talk without much forethought; talk with no regard to the rank and status of the other person;
--(2) make sounds;


వాగుడు, vAgUDu
-n.
--garrulousness; talkativeness;


వాగ్రూపం, vAgrUpaM
-adj.
--oral; (ety.) వాక్ + రూపం = in the form of words uttered; (rel.) లిఖితపూర్వకం;


వాగ్గేయం, vAggEyaM
-n.
--lyric and its composition; (ety.) వాక్ + గేయం;


వాగ్గేయకారుడు, vAggEyakAruDu
-n. m.
--one who writes the lyric as well as composes the music;


వాచకం, vAcakaM
-n.
--reader; a collection of important works for reading;


వాచవి, vAcavi
-n.
--flavor;


వాచాలత, vAcAlata
-n.
--talketiveness;


వాచ్యార్థం, vAcyArthaM
-n.
--literal meaning;


వాచు, vAcu
-v. i.
--(1) swell;
--(2) crave; (ety.) by associating pregnant women's craving for foods and the swelling of their face and feet;


వాజపేయం, vAjapEyaM
-n.
--a ceremony during the inauguration of an emperor; see also రాజసూయం;


వాజమ్మ, vAjamma
- n.
--incompetent person; fool; simpleton; useless fellow;


వాజిగంధ, vAjigaMdha
-n.
--[bot.] Physalis flexuosa;


వాజీకరి, vAjIkari
-n.
--aphrodesiac;


వాటం, vATaM
-adj.
--attitude; direction; tenor; trend;
---వాడి వాటం బాగా లేదు = his attitude is no good.
---గాలి వాటం = direction of wind; the trend in the air.


వాడ, vADa
-n.
--a row of houses; a street;


వాడకట్టు, vADakaTTu
-n.
--neighborhood; a street; a row of houses; an apartment complex; % to e2t


వాడగన్నేరు, vADagannEru
-n.
--[bot.] Plumiera acuminta;


వాడాంబ్రం, vADAMbraM
-n.
--[bot.] Eranthemum nervosum;


వాడు, vADu
-pron.
--he;
-v. t.
--use; avail;
- v. i.
--fade; wither; whittle;


వాడుక, vADuka
-n.
--usage; custom; habit; a habitual practice;


వాడుకరి, vADukari
-n.
--user;


వాడి, vADi
-adj.
--sharp; keen; pointed;


వాపు, vApu
-n.
--swelling; inflammation; edema;


వాణిజ్యం, vANijyaM
-n.
--trade;


వాతం, vAtaM
-n.
--(1) air;
--(2) strabilis; one of the three balancing body conditions in Ayurveda, the ancient Indian medical science;


వాత, vAta
-n.
--brand; cautery; a mark left by a burning iron rod;


వాతపోధం, vAtapOdhaM
-n.
--[bot.] Butea frondosa;


వాతహరి, vAtahari
-n.
--carminative; a medicine that subdues any gas in the stomach;


వాత్సల్యం, vAtsalyaM
-n.
--affection; love;


వాతావరణం, vAtAvaraNaM
-n.
--(1) atmosphere, a region of space surrounding the Earth, నభోవరణం;
--(2) weather; short- term behavior of the atmosphere in terms of temperature, wind, cloudiness, rainfall, etc. A better Telugu word needs to be coined for this. (see వాలిమండ);
--(3) climate; long-term behavior of the atmosphere in terms of general trends in heating, cooling, greenhouse effects, glaciation, etc. A better Telugu word needs to be coined for this;


వాదం, vAdaM
-n.
--theory; supposition;


వాదన, vAdana
-n.
--argument; pleading;


వాద్యం, vAdyaM
-n.
--musical instrument; (rel.) జంత్రవాద్యం;


వాద్యబృందం, vAdyabRMdaM
-n.
--orchestra;


వాది, vAdi
-n.
--plaintiff; the person who filed a suit in court; (ant.) ప్రతివాది;


వాదించు, vAdiMcu
-v. t.
--argue; plead;


వాదోడు, vAdODu
-n.
--verbal assistance; support using words; see also చేదోడు;


వాదోస్పదం, vAdOspadaM
-n.
--arguable;


వాన, vAna
-n.
--rain; shower;


వానకోయిల, vAnakOyila
-n.
--swallow; a type of bird;


వానపాము, vAnapAmu
-n.
--earthworm; dew-worm; ఎర్ర;


వానరం, vAnaraM
-n.
--monkey; ape; any animal of the simian family;


వానర, vAnara
-adj.
--simian;


వాపు, vApu
-n.
--swelling;


వాపోవు, vApOvu
-v. i.
--lament; deplore; bewail;


వామ, vAma
-pref.
--levo; sinistral; left-handed;
---వామ నవామ్లం = L-amino acid.
---వామోజు = levulose; levose.


వామపక్షం, vAmapakshaM
-n.
--left wing;


వామింట, vAmiMTa
- n.
-- [bot.] Cleome gynandra Linn.; see also వాయింట; కుక్క వాయింట;


వాము, vAmu
-n.
--(1) seed of Bishop's weed; Ajwa seeds; [bot.] Carum copticum; Trachispermumm ammi;
-- అజామోద వాము = [bot.] Trachispermumm roxburghianum;
--కురాసాని వాము = henbane; [bot.] Hyoscyamus niger of the Solanaeceae family;
-- [Sans.] యువానీ; దీపక; దీప్య; ఓమము; శూల హంత్రీ;
--(2) stack;
---గడ్డివాము, = haystack.


వాము ఆకుల మొక్క, vAmu Akula mokka
- n.
-- [bot.] Coleus aromanticus;


వాముపువ్వు, vAmupuvvu
-n.
--thymol; an aromatic colorless crystalline, camphor-like, compound extracted from the volatile oils of thyme; [bot.] Thymus vulgaris or Carum copticum; probably a misonomer; C10H14O; crystals of thymol resemble camphor tablets;


వాయ, vAya
-n.
--batch;


వాయింట, vAyiMTa
-n.
--a shrub whose leaves have medicinal value; [bot.] Cleome pentaphylla; see also వామింట;


వాయిదా, vAyidA
-n.
--(1) installment;
--(2) postponement;
---వాయిదాల పద్ధతి = installment plan.
---కోర్టువారు కేసు వాయిదా వేసేరు = the case is postponed by the court.


వాయుదండం, vAyudaMDaM
-n.
--loom; నేతకు వాడే తాకుపలక;


వాయులీనం, vAyulInaM
-n.
--violin;


వాయవ్యం, vAyavyaM
-n.
--North-West;


వాయువిడంగం, vAyuviDaMgaM
-n.
--a medicinal root; a paste made from this root is believed to assist the development of speech in children; [bot.] Embetia ribes;


వాయువు, vAyuvu
-n.
--(1) gas;
--(2) wind;


వారం, vAraM
-n.
--(1) week;
--(2) day of the week; వాసరం;
--(3) collection; set;
---వారం వారం రా = come every week.
---ఈవేళ ఏమి వారం = what day of the week is today?
---కిరణవారం = beam of light.


వార, vAra
-n.
--side; corner;


వారవనిత, vAravanita
-n.
--prostitute; courtesan; వారకాంత;


వారడి, vAraDi
-n.
--(1) interval; difference;
--(2) lacuna; defect; difficiency;


వారధి, vAradhi
-n.
--bridge;


వారసత్వం, vArasatvaM
-n.
--heredity;


వారసవాహిక, vArasavAhika
-n.
--[biol.] chromosome; (lit.) chromo=color; soma = body; the word chromosome is a misnomer because chromosomes have no inherent color; వారసవాహిక means carrier of hereditary information; these are string-like substances found in the nuclei of cells;


వార్త, vArta
-n.
--news; tidings; intelligence;


వార్ధక్యం, vArdhakyaM
-n.
--old age;


వార్తాపత్రిక, vArtApatrika
-n.
--newspaper;


వారించు, vAriMcu
-v. t.
--stop; prevent; hinder; obstruct;


వార్షికం, vAtshikaM
- n.
-- (1) a yearly payment; an annuity; (2) annual; yearly; (3) belonging to or produced in the rainy season;


వార్చు, vArcu
-v. t.
--decant; drain; to pour off liquid from the top of a vessel without disturbing the contents at the bottom;


వార్డు, vArDu
-n.
--ward; especially a wing of a hospital or prison;


వాలం, vAlaM
-n.
--tail; suffix; extension;
---కరవాలం = sword. (lit.) an extension of the hand.
---సౌధవాలం = annex. (lit.) an extension of a building.


వాలకం, vAlakaM
-n.
--attitude; demeanor; sly behavior;


వాలా, vAlA
-suff.
--a suffix added to the end of a name to indicate the place of origin, profession or activity;
---జట్కావాలా = the driver of a horse-drawn cart.
---ఢిల్లీవాలా = the person from Delhi.
-- సైకిలు వాలా = the person on the bicycle.


వాలిమండ, vAlimaMDa
-n.
--weather; (ety.) వాన, గాలి, మబ్బు, ఎండల సముదాయం;


వాలు, vAlu
-adj.
--slanting; inclined;


వాలు, vAlu
-n.
--slope; incline;


వాలు, vAlu
-v. i.
--(1) tilt; lean;
--(2) land; perch;


వాలు చూపులు, vAlu cUpulu
-n.
--slanting glances;


వాలుక, vAluka
-n.
--sand;


వాలుకాయంత్రం, vAlukAyaMtraM
- n.
-- (1) any contraption that uses sand in its operation
-- (2) sand-clock


వాలుకుర్చీ, vAlukurcI
-n.
--easy chair; relaxing chair; lounging chair;


వాలుగ, vAluga
-n.
--catfish;


వాలుబల్ల, vAluballa
-n.
--inclined plane; inclined plank;


వాల్చు, vAlchu
-v. t.
--turn an object from an upright to a flat position as in మంచం వాల్చు; see also చేరబెట్టు;


వావి, vAvi
-n.
--blood relationship; consanguinity;


వావిలి చెట్టు, vAvili ceTTu
-n.
--[bot.] Vitex negundo of the teak (Verbenaceae) family; నల్ల వావిలి; సింధువారం; నిర్గుండీ;


వాసం, vAsaM
-n.
--beam; longitudinal (main) beam of a house; see also పెండె;


వాసంతి, vAsaMti
-n.
--[bot.] Jasmimum auriculatum;


వాసన, vAsana
-n.
--(1) odor; smell; fragrance; aroma;
--(2) memory; subconscious memory from a previous birth;


వాస్తవం, vAstavaM
-n.
--fact; reality; truth;


వాస్తవ్యం, vAstavyaM
-n.
--habitat; house;


వాస్తవవాది, vAstavavAdi
-n.
--realist;


వాస్తవ్యుడు, vAstavyuDu
-n.
--inhabitant; resident; dweller;


వాసి, vAsi
-n.
--(1) quality; (rel.) రాసి = quantity;
--(2) extent;
---రాసి కంటే వాసి ఎక్కువ = quality surpassed quantity.
---వెంట్రుక వాసిలో తప్పిపోయింది = missed by a hair's breadth.


వాసుకి, vAsuki
-n.
--(1) Hydra, the Water Snake; a cluster of stars;
--(2) name of a legendary snake in Hindu lore;


వాస్తు, vAstu
-n.
--architecture; science of building construction;


వాస్తుకం, vAstukaM
-n.
--[bot.] Chenopodium album;


వాస్తుశిల్పి, vAstuSilpi
-n.
--architect;


వాహనం, vAhanaM
-n.
--vehicle; mount; a device to ride on;


వాహిని, vAhini
-n.
--(1) river;
--(2) army;
--(3) conductor of heat, electricity, etc.;


వ్యాకరణం, vyAkaraNaM
-n.
--grammar; analysis;


వ్యాకర్త, vyAkarta
-n.
--(1) grammarian;
--(2) parser;


వ్యాకరించు, vyAkariMcu
-v. t.
--analyze; parse; decompose;


వ్యాకీర్ణం, vyAkIRNaM
-n.
--scatter; disorder;
---వ్యాకీర్ణ పటం = [stat.] scatter diagram.


వ్యాకులత, vyAkulata
-n.
--anxiety;


వ్యాకోచం, vyAkOcaM
-n.
--expansion; (ant.) సంకోచం,;


వ్యాఖ్య, vyAkhya
-n.
--comment; (ant.) నిర్వాఖ్య = no comment;


వ్యాఖ్యానం, vyAkhyAnaM
-n.
--commentary;


వ్యాఘాతం, vyAghAtaM
-n.
--contradiction;
---పరస్పర వ్యాఘాతాలు = mutual contradictions;


వ్యాధి, vyAdhi
-n.
--disease; illness; sickness; malady; ailment;


వ్యాధుడు, vyAdhuDu
-n.
--hunter;
---మృగవ్యాధుడు = Orion, the constellation.


వ్యాపకం, vyApakaM
-n.
--avocation;


వ్యాపారం, vyApAraM
-n.
--(1) trade; business; occupation; vocation;
--(2) activity;
---సృజన వ్యాపారం = creative activity.


వ్యాపార దక్షత, vyApAra dakshata
-n.
--business skill;


వ్యాపార పవనాలు, vyApAra pavanAlu
-n.
--trade winds;


వ్యాపారస్తుడు, vyApArastuDu
-n. m.
--trader; business person;


వ్యాపారి, vyApAri
-n.
--trader; business person;


వ్యాపారులు, vyApArulu
-n.
--people belonging to a subsect of Telugu Brahmins;


వ్యాపించు, vyApiMcu
-v. t.
--extend; expand; pervade;


వ్యాప్తి, vyApti
-n.
--range; extent; spread; widespread distribution; universality; omnipresence;


వ్యామోహం, vyAmOhaM
-n.
--(1) lust; carnal desire;
--(2) excessive desire;


వ్యాయామం, vyAyAmaM
-n.
--physical exercise; calisthenics;


వ్యాళములు, vyALamulu
- n. pl.
--ovoviviparous; born of an egg inside the body; some reptiles lay their eggs but the eggs are hatched inside their bodies and baby reptiles come out;
-- also called అండయోనిజములు; Boa constrictor and Green Anaconda are examples;


వ్యావహారికం, vyAvahArikaM
-n.
--colloquial; in common use;


వ్యావృత్తి, vyAvRutti
-n.
--hobby;


వ్యాసం, vyasaM
-n.
--(1) diameter; divider;
--(2) essay; analysis;
--(3) compilation;


వ్యాసంగం, vyasaMgaM
-n.
--pursuit; pursuit of of literature, art, science, etc.
-- రచనా వ్యాసంగం; పరిశోధనా వ్యాసంగం;వ్యాసపీఠం, vyasapIThaM
-n.
--lectern; a short stand that helps support a book with opened pages - often used by speakers giving a lecture while sitting;


వ్యాసుడు, vyasuDu
-n.
--sage Vyasa; the divider of the Vedas; the editor of Vedas;


వ్యాసార్ధం, vyAsArdhaM
-n.
--radius;


వ్రాయసకాడు, vrAyasakADu
-n.
--scribe; amanuensis; one who takes dictation;


వి - vi, వీ - vI, వు - vu, వూ - vU


వింశాంశ, viMSAMSa %e2t
-adj.
--vegesimal; related to method of counting using base twenty;


వింగడించు, viMgaDiMcu
-v. t.
--separate; divide;


వింత, viMta
-adj.
--curios; odd; strange; unusual;
-n.
--curiosity; oddity; marvel; something unusual;


విందు, viMdu
-n.
--feast;


వింశతి, viMSati
-n.
--twenty;


వి, vi
-adj.
--pref. one that tends to expand into everything; సర్వత్ర వ్యాపించునది; (def.) వ్యాపక స్వభావం కలవాడు విష్ణువు;


వికర్బన రసాయనం, vikarbana rsAyanaM
-n.
--inorganic chemistry;


వికర్మ, vikarma
-n.
--illegal act; unacceptable act;


వికలాంగుడు, vikalAMguDu
-n.
--cripple; a man with maimed limbs;


వికసించు, vikasiMcu
-v. t.
--bloom; open up;


విక్రమం, vikramaM
-n.
--valor; courage;


విక్రమ, vikrama
-adj.
--high-speed; one that moves fast; can be used for the prefix “turbo” in computer software;


విక్రయం, vikrayaM
-n.
--sale;


విక్రయ పత్రం, vikraya patraM
-n.
--sale deed;


వికారం, vikAraM
-n.
--(1) nausea;
--(2) changed form; secondary form derived from a primary form;
---వికారపు చేష్టలు = nauseating deeds.
---నిర్వికారం = unchnageable


వికాసం, vikAsaM
-n.
--(1) blooming; blossoming; brightness;
--(2) exposition;
--(3) development;
-- (4) evolution;


వికృతి, vikRti
-n.
--alteration; deformed shape; [gram.] corrupted form;


విక్రేత, vikrEta
-n.
--vendor; the person who sells; (ant.) క్రాయిక = buyer;


విఖ్యాతి, vikhyati
-n.
--fame;


విగ్రహం, vigrahaM
-n.
--(1) statue; idol; icon;
--(2) physical stature; personality;
---విగ్రహ పుష్టి, నైవేద్య నష్టి = physical stature is impressive, but it is only good for making the plate empty.


విగ్రహారాధన, vigrahArAdhana
- n.
-- idolatory; idol worship;


విఘాతం, vighAtaM
-n.
--heavy blow; hindrance; setback; impediment;


విచక్షణ, vicakshaNa
-n.
--discrimination; ability to tell right from wrong;


విచక్షణ జ్ఞానం, vicakshaNa j~nAnaM
-n.
--power of discrimination; ability to tell the difference between good and bad;


విచ్చలవిడి, viccalaviDi
-n.
--freedom; unconstrained movement; liberty;


విచారం, vicAraM
-n.
--sadness;


విచారణ, vicAraNa
-n.
--investigation; inquiry;


విచారణ చేయు, vicAraNa cEyu
-v. t.
--inquire; investigate;


విచారించు, vicAriMcu
-v. i.
--feel sad; lament; bemoan;


విచారించు, vicAriMcu
-v. t.
--investigate;


విచికిత్స, vicikitsa
-n.
--doubt; uncertainity;


విచిత్రం, vicitraM
-n.
--strange event; strange happening;


విచిలకం, vicilakaM
-n.
--[bot.] Vangueria spinosa;


విచ్ఛిత్తి, vicchitti
-n.
--disintegration; breaking up; splitting;


విచ్ఛిన్నం, vicchinnaM
-n.
--disintegration; breaking up; splitting;


విజయం, vijayaM
-n.
--victory; success;


విజయసారం, vijayasAraM
-n.
--an Ayurvedic medicinal plant advocated for diabetes mellitus; in the form of water decoction has been reported to have a protective and a restorative effect in alloxan-induced diabetic rats; [bot.] Pterocarpus marsupiu;


విజాత, vijAta
-adj.
--heterogeneous;


విజ్ఞానం, vij~nAnaM
-n.
--knowledge; scientific knowledge;


విజ్ఞాపన, vij~nApana
-n.
--petition; request; memorandum;


విజేత, vijEta
-n.
--victor;


విజ్జోడు, vijjODu
-n.
--discordanrt pair; unmatched pair;విజిగీష, vijigeesha
-n.
-- desire to win; extreme desire win;
--- గెలుపు సాధించాలనే బలమైన కోర్కె;


విటమిను, viTaminu
-n.
--vitamin; nutrients, only necessary in minute quantities, for the maintenance of good health; About 13 vitamins have been recognized. The body can manufacture some of these, but the others must be supplied through the diet; (ety.) vital + amine = vitamine, from which the last letter 'e' is dropped; this is a misnomer because amines are not a part of all vitamins;


విటమిన్లకూర, viTaminlakUra
-n.
-- [bot.] Sauropus androgynus Merrill;


విడత, viData
-n.
--release; installment;


విడదీయు, viDadIyu
-v. t.
--separate;


విడాకులు, viDAkulu
-n.
--divorce;


విడిగా, viDigA
-adv.
--separately;


విడిది, viDidi
-n.
--camp. halt; lodge;


విడుదల, viDudala
-n.
--release; liberation;


విడ్డూరం, viDDUraM
-n.
--curiosity; oddity; marvel; strange event; unusual event;


వితండ వాదం, vitaMDa vAdaM
-n.
--illogical argument; circular argument;


వితంతువు, vitaMtuvu
-n.
--widow;


వితంతువు, vitaMtuvu
-n.
--widow; (lit.) one without the (sacred) thread;


వితరణ, vitaraNa
-n.
--(1) distribution;
--(2) charity;


వితరణి, vitaraNi
-n.
--distributor;


విత్తం, vittaM
-n.
--money;


విత్తనం, vittanaM
-n.
--seed;


వితాకు, vitAku
-n.
--absentmindedness;


విత్తు, vittu
-n.
--seed;
-v. t.
--seed; sow the seed;


విద్య, vidya
-n.
--education; learning;


విదారక, vidAraka
-adj.
--splitting; rending;
---హృదయ విదారక = heart-rending.


విదాహం, vidAhaM
- n.
--మంట; భగభగ మండుతూన్నట్లు అనుభూతి; burning sensation;


విద్యార్థి, vidyArthi
-n.
--student; pupil; (lit.) a person begging for an education;


విద్యార్థి వేతనం, vidyArthi vEtanaM
-n.
--student stipend; scholarship;


విద్యాలయం, vidyAlayaM
-n.
--school; college;


విద్వాంసుడు, vidvAMsuDu
-n.
--scholar;
---నిలయ విద్వాంసుడు = resident scholar.


విద్వాన్, vidvAn
-n.
--a degree conferred on a Sanskrit scholar after achieving a certain level of education;


విదియ, vidiya
-n.
--second day of the lunar half-month;


విదీను, vidInu
-n.
--[chem.] ethene; a hydrocarbon with two carbon atoms and one double bond; C2H4;


విద్యుత్, vidyut
-n.
--electricity; విద్యుత్తు;


విద్యుత్ ఘాతం, vidyut ghAtaM
-n.
--electrical shock;


విద్యుత్ పీడనం, vidyut pIdanaM
-n.
--electrical potential;


విద్యుత్ పీడన తారతమ్యం, vidyut pIdana tAratamyaM
-n.
--electrical potential difference;


విద్యుదయస్కాంతం, vidyudayaskAMtaM
-n.
--electromagnet;


విద్యుదావేశం, vidyudAvESaM
-n.
--electrical charge;


విద్యుల్లత, vidyullata
-n.
--lightning; మెరుపు;


విదేను, vidEnu
-n.
--[chem.] ethane; a hydrocarbon with two carbon atoms and all single bonds; C2H6;


విదేశం, vidESaM
-n.
--foreign country; foreign land;


విదేశ, vidESa
-adj.
--foreign; alien;


విదేశీ మారకం, vidESI mArakaM
-n.
--foreign exchange;


విదైను, vidainu
-n.
--ethyne; a hydrocarbon with two carbon atoms and one triple bond; C2H2;


విధం, vidhaM
-n.
--(1) way; manner; method;
--(2) kind; sort; category;


విధ్వంసక, vidhvaMsaka
-adj.
--destructive;


విధ్వంసకాండ, vidhvaMsakAMDa
-n.
--(1) carnage;
--(2) wholesale destruction;


విధవ, vidhava
-n. f.
--widow; see also వెధవ; (ety.) విగత + ధవ = one who does not have a husband;


విధాత, vidhAta
-n.
--Lord Brahma of the Hindu Trinity; (lit.) fate giver;


విధానం, vidhanaM
-n.
--procedure;


విధాన సభ, vidhAna sabha
-n.
--Legislative Assembly; (lit) an ssembly where procedures are followed;


విధాయకం, vidhAyakaM
-n.
--obligatory; duty; obligatory duty;


విధి, vidhi
-n.
--(1) fate;
--(2) duty;
--(3) rule;
--(4) order; command;


విధిగా, vidhigA
-adv.
--without fail; perforce; in a duty-bound manner;


విధిలేక, vidhilEka
-adv.
--having no alternative;


విధివాచకం, vidhivAcakaM
-n.
--[gram.] imperative; imperative mood;


విధురుడు, vidhuruDu
-n.
--widower; a man whose wife died;


విధ్యుక్తం, vidhyuktaM
-adj.
--obligatory; duty-bound; with a civic sense;


విధేయత, vidhEyata
-n.
--obedience; obedience out of respect;


విధేయుడు, vidhEyuDu
-n.
--obedient person;


వినడం, vinaDaM
-v. i.
--listening; also వినటం;


వినబడు, vinabaDu
-v. i.
--audible;


వినతి, vinati
-n.
--salutation;


వినతిపత్రం, vinatipatraM
-n.
--memorandum; application; petition;


వినయం, vinayaM
-n.
--modesty; humility; obedience;


విన్నపం, vinnapaM
-n.
--plea; petition;


వినాళగ్రంధి, vinALagraMdhi
-n.
--endocrine gland; ductless gland;


వినా, vinA
-adv.
--without taking into account; except; sans;


విన్యాసం, vinyAsaM
-n.
--display (of a talent); configuration; arrangement;


వినికిడి, vinikiDi
-n.
--rumor; hearsay; one that was heard;


వినిపించు, vinipiMcu
-v. i.
--audible;
-v. t.
--make one hear; read out; narrate aloud;


వినిమయం, vinimayaM
- n.
--(1) consumption; use;
--(2) exchange; interchange;
--- భావ వినిమయం = exchange of ideas
--- రేణు వినిమయం = exchange of particles


వినిమయదారుడు, vinimayadAruDu
- n.
-- consumer; user;


వినియుక్త, viniyukta
- adj.
-- used; utilized; employed;


వినియోగం, viniyOgaM
-n.
--use; utility;


వినియోగదారుడు, viniyOgadAruDu
-n.
--user; consumer;


వినియోగించు, viniyOgiMcu
- v. t.
-- make use; utilize;


విను, vinu
-v. t.
--(1) listen; obey; follow an advice;
--(2) hear; recognize a sound being made;


వినూతన, vinUtana
-adj.
--modern; ultra modern;


వినోదం, vinOdaM
-n.
--pleasing pastime; amusement;


విపక్షం, vipakshaM
- n.
-- opposition party;


విపణి వీధి, vipaNi vIdhi
-n.
--market street; bazaar;


విపర్యం, viparyaM
-n.
--contradictory theorem; converse;


విపర్యోక్తి, viparyOkti
-n.
--paradox; contradiction; an epigram that presents seemingly contradictory ideas;


విపక్షం, vipakShaM
- n.
-- opposition party; opposing political group;


విప్రకృష్ట, viprakRshTa
- adj.
-- not near; late; recent; bygone; erstwhile; foregone; former; old; onetime; other; past; sometimes;
-- (ant.) సన్నికృష్ట;విప్రలంభం, vipralaMbhaM
-n.
-- (1) deceit; misleading statement;
-- (2) separation of lovers;
-- (3) the sentiment of love in separation;


విప్రుడు, vipruDu
- n.
-- a person who studied the Vedas;
శ్లో. జన్మనా జాయతే శూద్రః
కర్మణా జాయతే ద్విజః
వేదపాఠం తు విప్రాణాం
బ్రహ్మజ్ఞానం తు బ్రాహ్మణఃవిప్లవం, viplavaM
-n.
--revolution;
---పారిశ్రామిక విప్లవం = industrial revolution.


విపీతం, vipItaM
-n.
--voltage; potential difference; (ety.) విద్యుత్‍ పీడనతారతమ్యం;


విపులంగా, vipulaMgA
-adj.
--thoroughly; in detail;


విపులీకరణ, vipulIkaraNa
-n.
--explanation;


విప్పు, vippu
-v. t.
--open; untie; loosen; undo; unroll; unwind;


విభక్తం, vibhaktaM
-n.
--divided; partitioned; separated;


విభక్తి, vibhakti
-n.
--[gram.]
--(1) case;
--(2) preposition;
--(3) declension;


విభక్తి ప్రత్యయం, vibhakti pratyayaM
-n.
--[gram.] preposition;


విభజన, vibhajana
-n.
--(1) separation; discrimination;
--(2) [math.] division; (ant.) గుణకారం;


విభ్రమం, vibhramaM
-n.
--confusion; wandering mind;


విభాగం, vibhAgaM
-n.
--division; sub-division; portion;


విభావరి, vibhAvari
-n.
--night;


విభాష, vibhAsha
-n.
--option; alternative;


విభీతికం, vibhItikaM
-n.
--[bot.] Terminalia belerica;


విభూతి, vibhUti
-n.
--sacred ashes;


విభూతిపత్రి, vibhUtipatri
-n.
--[bot.] Ocimum basilicum;


విభేదాలు, vibhEdAlu
-n. pl.
--differences; disagreements;


విమర్శ, vimarSa
-n.
--(1) critique; review;
--(2) criticism;


విమానం, vimAnaM
-n.
--(1) plane; aircraft;
--(2) the tower of the innermost part of a temple; the dome of any tall structure;
--(3) celestial flying car described in ancient Hindu lore;
--(4) disrespect; insulting one's self-respect;
--(5) size;
--(6) horse;


విముక్తి, vimukti
-n.
--(1) release;
--(2) release from sins;
---దాస్య విముక్తి = emancipation.


విమోచనం, vimOcanaM
-n.
--redemption; liberation;


వియ్యం, viyyaM
-n.
--marriage alliance;


వియ్యంకుడు, viyyaMkuDu
-n. m.
--father of a son-in-law or daughter-in-law;


వియ్యపరాలు, viyyaparAlu
-n. f.
--mother of a son-in-law or daughter-in-law;


వియోగం, viyOgaM
-n.
--separation; (ant.) సంయోగం;


విరంజన చూర్ణం, viraMjana cUrnaM
-n.
--bleaching powder;


విరక్తి, virakti
-n.
--absence of love or attachment; disinterest; disgust toward worldly pleasures;


విరగ్గొట్టు, viraggoTTu
-v. t.
--break;


విరజిమ్ము, virajimmu
-v. t.
--scatter; also చెదరగొట్టు;


విరమించు, viramiMcu
-v. i.
--(1) cease; stop; desist;
--(2) withdraw; retire; give up; put an end to;
--(3) discontinue; abandon;


విరసం, virasaM
-n.
--discordance; ill-will;


విరహం, virahaM
-n.
--(1) separation; separation of lovers;
-- (2) the sentiment of love in separation;


విరహవేదన, virahavEdana
-n.
--pangs of separation between lovers;


విరామం, virAmaM
-n.
--rest; intermission;


విరామ బిందువు, virAma biMduvu
-n.
--resting point;


విరాళం, virALaM
-n.
--donation;


విరిగి, virigi
-n.
--aloeswood; [bot.] Cordia sebestena;


విరివి, virivi
-adj.
--widespread; plenty;


విరుగడ, virugaDa
-n.
--riddance;
---పీడ విరుగడ అయింది = got rid of the pest.


విరుగు, virugu
-v. i.
--break;
--curdle (as milk);


విరుగుడు, viruguDu
-n.
--(1) antidote;
--(2) black wood; [bot.] Dalbergia sissoo;


విరుచు, virucu
-v. t.
--break;


విరుద్ధ, viruddha
-adj.
--contradictory; contrary; at variance;


విరేచనం, virEcanaM
-n.
--motion; bowel movement; stool; often misspelled as విరోచనం;


విరోచనం, virOcanaM
-n.
--one that shines brightly;


విరోచనుడు, virOcanuDu
-n.
--the father of Emperor Bali of Indian legends;


విరోధం, virOdhaM
-n.
--enmity; hostility;


విరోధవికాసం, virOdhavikAsaM
-n.
--dialecticism; a type of philosophy propounded by Hegel; Believed to be the basis for communism;


విరోధాభాసం, virOdhAbhAsaM
-n.
--paradox; a figure of speech containing opposing views in verbal expression but not in substance; % to e2t


విరోధి, virOdhi
-n.
--enemy;


విలక్షణం, vilakshaNaM
-adj.
--different; not in the main stream;


విలపించు, vilapiMcu
-v. i.
--lament; speak with sorrow;


విల్లంగం, villaMgaM
-n.
--claim; reservation; dispute;


విల్లంగశుద్ధిగా, villaMgaSuddhigA
-adv.
--without any claim; without any reservation; without any dispute;


విలాపం, vilApaM
-n.
--lamentation;


విలాసం, vilAsaM
-n.
--(1) address;
--(2) luxury;
--(3) grace;
---విలాస పురుషుడు = luxury loving man.
---విలాసవతి = luxury loving woman.


విలాసభరిత, vilAsabharita
-adj.
-- epicurean;


విలీనం, vilInaM
-n.
--merge; merger; amalgamation; absorption;


విలీన, vilIna
-adj.
--merged; amalgamated; absorbed;


విలుప్తం, viluptaM
-n.
--obsolete;


విలువ, viluva
-n.
--value;


విలువిద్య, viluvidya
-n.
--archery;


విలువైనది, viluvainadi
-n.
--valuable; dear; precious;
---ఇది చాలా విలువైనది = this is much too dear.


విల్లు, villu
-n.
--(1) bow;
--(2) will; the document that spells out the inheritance rights; వీలునామా;


విలేకరి, vilEkari
-n.
--journalist; news reporter; correspondent;


విలేపనం, vilEpanaM
-n.
--ointment; balm; a paste suitable for rubbing on the skin, used esp. to relieve pain;


విలోమ, vilOma
-adj.
--pref. inverse; against the grain;
---విలోమ అనుపాతం = inversely proportional.


విలోమ వర్గం, vilOma vargaM
-n.
--inverse square;


వివక్షత, vivakshata
-n.
--discrimination; ability to distinguish good from bad;


వివరం, vivaraM
-n.
--(1) hole; window;
--(2) detail;


వివరణ, vivaraNa
-n.
--explanation; description; detailed account;


వివర్ణం, vivarNaM
-n.
--pale; pallid; colorless;


వివాదం, vivAdaM
-n.
--dispute;


వివాహం, vivAhaM
-n.
--marriage;
---అనులోమ వివాహం = hypergamus marriage.
---ప్రతిలోమ వివాహం = hypogamus marriage.
---వివాహ ఉత్సవం = wedding ceremony.


వివాహిత, vivAhita
-n.
--married woman;


వివిక్త, vivikta
-adj.
--(1) solitary, lonely;
--(2) retired;


వివిధ, vividha
-adj.
-- varied; diverse;


వివేకం, vivEkaM
-n.
--intelligence; power of discrimination; wisdom;


విశ్, viS
-pref.
--(1) enter;
--(2) create;
---విశ్వకర్త = (lit) creator of the universe; సృష్టించువాడు;


విశ్రమస్థానం, viSrama sthAnaM
-n.
--resting place; point of equilibrium;


విశాంక, viSaMka
-n.
--suspicion; doubt;


విశదీకరించు, viSadIkariMcu
-v. t.
--explain; elucidate; expound;


విశ్వ, viSva
-adj.
--universal;


విశ్వ కిరణాలు, viSva kiraNAlu
-n.
--cosmic rays; the radiation that bombards the Earth from outer space;


విశ్వతోముఖ, viSvatOmukha
-adj.
--omnidirectional; in all directions; spreading everywhere;


విశ్వశాస్త్రం, viSva SAstraM
-n.
--cosmology; Cosmology (from the Greek κόσμος, kosmos "world" and -λογία, -logia "study of"), is the study of the origin, evolution, and eventual fate of the universe;


విశ్వసనీయ, viSvasanIya
-adj.
--trustworthy; believable;


విశ్రమించు, viSramiMcu
-v.i.
--rest; relax;


విశాఖ, viSAkha
-n.
--(1) Beta Libre; Yoga tara of the 16th lunar mansion; located in the constellation Libra;
--(2) The 16th of the 27 star groups (or asterisms or lunar mansions) of the Hindu calendar;
--(3) చేటిరిక్క;


విశాల, viSAla
-adj.
--spacious; roomy; broad;


విశాల హృదయుడు, viSAla hRdayuDu
-n.
--broad-minded person; liberal person;


విశ్వాసం, viSvAsaM
-n.
--(1) trust; faith; belief;
--(2) gratitude;


విశ్రాంతి, viSrAMti
-n.
--(1) rest;
--(2) intermission; break;


విశేష, viSEsha
-adj.
--special; not general; not normal;


విశేష్యం, viSEshyaM
-n.
--noun;


విశిష్ట, viSishTa
-adj.
--special; specific; qualified
---విశిష్ట అద్వైతం = qualified dualism;


విశిష్ట గురుత్వం, viSishTa gurutvaM
-n.
--specific gravity;


విశిష్ట సాపేక్ష సిద్ధాంతం, viSishTa sApEksha siddhAMtaM
-n.
--special theory of relativity;


విశృంఖలం, viSRMkhalaM
-adj.
--unrestrained; unfettered;


విశేషం, viSEshaM
-n.
--(1) feature; featured item;
--(2) news of special interest; particulars; details;


విశేష, viSEsha
-adj.
--special; not general; not normal;


విశేషణం, viSEshaNaM
-n.
--[gram.] adjective;
---సంబంధ విశేషణం = possessive adjective; attribute; quality;


విశ్లేషక, viSlEshaka
-adj.
--analytical;


విశ్లేషణ, viSIEshaNa
-n.
--analysis; breaking down; (ant.) సంశ్లేషణ;


విశ్లేషణాత్మక, viSIEshaNAtmaka
-adj.
--analytical;


విషం, vishaM
-n.
--poison; toxin; venom;


విషపూరిత, vishapUrita
-adj.
--poisonous; venomous;


విషమ, vishama
-adj.
--(1) uneven; irregular;
--(2) critical;


విషమించు, vishamiMcu
-v. i.
--become critical; dangerous; get worse;


విషముష్టి, vishamushTi
-n.
--[bot.] Strychnos nux vomica; ముషిణి;


విషయం vishayaM
-n.
--(1) subject; issue; topic; matter;
--(2) sensual object;


విషయాసక్తి, vishayAsakti
-n.
--interest in sensual objects and activities;


విషణ్ణము, vishaNNamu
-adj.
--dejected; grieved; sorrowful;


విషాణం, vishANaM
-n.
--horn; tusk;


విషాదం, vishAdaM
-n.
--grief; sorrow; sadness;


విషాద, vishAda
-adj.
--sad; piteous; deplorable;


విషువత్, vishuvat
-n.
--equinox; విషువం; These are the times of the year when the Sun arrives at the intersection of its path (the Ecliptic) with the Great Circle formed by extending the Equator. On these days, the lengths of day and night are approximately equal; (ety.) equi = equal, nox = nights;
---వసంత విషువత్ = spring equinox; March 21.
---శరద్ విషువత్ = autumnal equinox; September 23.


విషువత్ చలనం, vishuvat calanaM
-n.
--precession of the equinoxes. The axis on which the Earth spins does not always point in the same direction relative to the stars; once every 25,800 years it completes a small circular motion; As a result of this, the Earth does not always point toward the Pole Star. Several hundred years from now, the axis would be pointing toward the star Vega; This motion is called the precession of the equinoxes. Because of this, the equinoxes appear to move backwards among the constellations at the rate of one constellation in every 2150 years.


విషువచ్ఛాయ, vishuvacchAya
-n.
--shadow cast by a gnomon when the sun is at one of the two equinoxes;


విష్ణుకాంతం, viShNukAMtaM
- n.
-- [bot.] Evolvulus alsinoides, Evolvulus hirsutus;

 
విష్ణువు, vishNuvu
-n.
--Lord Vishnu of the Hindu trinity; (ety.) the one who expands and fills the universe;


విషూచి, vishUci
-n.
--cholera;


విసనకర్ర, visanakarra
-n.
--hand-held fan typically made of a palm leaf; see also చామరం;


విసరణ, visaraNa
-n.
--diffusion; the inherent property of spreading;


విసర్గ, visarga
-n.
--the two small circles found in words such as, అః; అంతఃపురం; ప్రాతఃకాలం;


విసర్జించు, visarjiMcu
-v. t.
--give up; abandon; shun;


విస్తరణ, vistaraNa
-n.
--expansion;


విస్తరించు, vistariMcu
-v. i.
--spread out; extend;


విస్తరి, vistari
-n.
--leaf-plate;


విస్పష్టం, vispashTaM
-n.
--very clear; quite obvious;


విస్పష్ట సత్యం, vispashTa satyaM
-n.
--axiom; obvious fact;


విస్మయం, vismayaM
-n.
--surprise; amazement;


విస్తారం, vistAramu
-n.
--abundance;


విస్తీర్ణం, vistIrNamu
-n.
--area;


విసుగు, visugu
-n.
--(1) boredom;
--(2) impatience; annoyance;
--(3) weariness; tiredness;


విసురు, visuru
-n.
--(1) rashness in behavior; lack of respect;
--(2) repartee;
-v. t.
--(1) grind; dry grind;
--(2) fling; toss; throw;
--(3) fan; flip a fan to blow air;


విసురురాయి, visururAyi
-n.
--grindstone; తిరుగలి;


విస్తు, vistu
-n.
--surprise;


విస్ఫులింగం, visphuliMgaM
-n.
--spark;


విహంగం, vihaMgaM
-n.
--bird; (lit.) one that moves on air;


విహంగావలోకనం, vihaMgAvalOkanaM
-n.
--bird’s eye view; overview;


విహారం, vihAraM
-n.
--(1) stroll; a walk in fresh air;
--(2) a Buddhist monastery;


విహిత, vihita
-adj.
--directed; showing a direction; prescribed; stipulated;


విహితరేఖ, vihitarEkha
-n.
--directed line; phasor, vector;


విహీన, vihIna
-suff.
--devoid of;
---కళా విహీన = devoid of brightness.


వీడు, vIDu
-pron.
--sing. he; this person;


వీడ్కోలు, vIDkOlu
-n.
--send-off;


వీథి, vIthi
-n.
--street; way;


వీను, vInu
-n.
--ear;


వీపు, vIpu
-n.
--back; upper back; (rel.) నడుము = lower back;


వీరపూజ, vIrapUja
-n.
--hero worship;


వీర్యం, vIryaM
-n.
--(1) sperm; semen; శుక్ర కణం;
--(2) prowess; heroism; valor; (ant.) నిర్వీర్యం;


వీర్యపటుత్వం, vIryapaTutvaM
-n.
--virility;


వీర్యకణం, vIryakaNaM
-n.
--sperm cell; spermatozoa;


వీరు, vIru
-pron. pl.
--(1) this person; this plural version is used to show respect;
--(2) these people;


వీలు, vIlu
-n.
--convenience;
---వీలు చూసుకొని రాండి = come at your convenience.


వీలునామా, vIlunAmA
-n.
--will; the document that spells out the final wishes of a person that must be fulfilled; విల్లు;


వీసం, vIsaM
-n.
--one-in-sixteenth; the fracyion 1/16;


వీశ, vI-Sa
-n.
--a measure of weight in pre-independence India; 1 వీశ = 5 శేర్లు = 40 పలములు = 120 తులములు;


వ్యుత్పత్తి, vyutpatti
-n.
--production; derivation;


వ్యుత్పన్న, vyutpanna
-adj.
--derived; produced;


వ్యుత్పన్నం, vyutpannaM
-n.
--derivative;


వ్యూహము, vyUhamu
-n.
--(1) plan; strategy;
--(2) array; arrangement; structure, the formation of soldiers in a battlefield into defensive and offensive postures;

వృ - vR, వె - ve, వే - vE, వై - vai


వృంతం, vRMtaM
-n.
--pedicel; the structure at the base of a leaf or flower; తొడిమ;


వృకం, vRkaM
-n.
--wolf;


వృక్వకం, vRkvakaM
-n.
--pancreas;


వృక్షం, vRkshaM
-n.
--tree;


వృక్షవాటిక, vRkshavATika
-n.
--grove; arboretum;


వృత్తం, vRttaM
-n.
--(1) circle;
--(2) a class of Telugu poems;


వృత్తలేఖిని, vRttalEkhini
-n.
--compass; a V-shaped drafting instrument to draw circles;


వృత్తాంతం, vRttAMtaM
-n.
--episode; story; news; (lit.) end of a circle;


వృత్తి, vRtti
-n.
--(1) nature; స్వభావం;
--(2) profession; line of work; occupation;
--(3) figure of speech;
--(4) modification; mode of expression; In Indian theory of dance, there are several types of expression such as the examples shown next.
---భారతి వృత్తి = expression where speech predominates.
---సాత్వతి వృత్తి = expression where mental response and delicate action predominates;
---ఆరభి వృత్తి = expression where violent action predominates.


వృథా, vRthA
-n.
--waste; vain effort;


వృద్ధులు, vRddhulu
-n. pl.
--(1) seniors; old people;
--(2) [gram.] the vowels ఐ and ఔ;


వృద్ధి, vRddhi
-n.
--growth;


వృద్ధి సంధి, vRddhi saMdhi
-n.
--[gram.] the union of two words at which the original vowels are replaced by vowels ఐ and ఔ;


వృశ్చికం, vRscikaM
-n.
--(1) scorpion;
--(2) Scorpio; one of the twelve signs of the Zodiac;


వృషభం, vrshabhaM
-n.
--(1) Taurus; one of the twelve signs of the Zodiac; వృషభరాసి;
--(2) bull;


వృషణం, vrshaNaM
-n.
--testicle; scrotum;


వృషణాయాసం, vRshaNAyAsaM
-n.
--wasted effort;


వృష్టి, vRshTi
-n.
--rain;
---అతివృష్టి = excessive rain.
---అనావృష్టి = drought.


వెంటనే, veMTanE
-adv.
--immediately; at once; soon after;


వెంటాడు, veMTADu
-v. t.
--follow; tail; stalk; chase; pursue; hunt;


వెంటి, veMTi
-n.
--rope made by twisting hay;


వెంట్రుక, veMTruka
- n.
-- hair; a single strand of hair;


వెంట్రుక వాసి, veMTruka vAsi
- ph.
-- hair's breadth;


వెండి, veMDi
-n.
--silver;


వెంపలి, veMpali
-n.
--[bot.] Tephrosia purpurea;


వెంబడించు, veMbaDiMcu
-v. t.
--follow; track; shadow;


వెంబడి, veMbaDi
-prep.
--with; along with; behind; after;


వెకిలినవ్వు, vekilinavvu
- n.
-- smirk;


వెక్కిరించు, vekkiriMcu
-v. t.
--mock; ridicule;


వెక్కుడుతీగ, vekkuDutIga
-n.
--[bot.] Cardiospermum halicacabum;


వెచ్చం, veccaM
-n.
--expense; expenditure; allowance;
---దిన వెచ్చం = daily expense allowance.


వెచ్చదనం, veccadanaM
-n.
--warmth;


వెచ్చబెట్టు, veccabeTTu
-v. t.
--warm up; heat;


వెచ్చించు, vecciMcu
-v. t.
--expend;


వెజ్జు, vejju
- n.
-- physician; doctor;


వెట్టిపని, veTTipani
-n.
--unpaid work; drudgery; thankless job;


వెడల్పు, veDalpu
-n.
--width; breadth;


వెణుతురు, veNuturu
-n.
--[bot.] Dichrostachys cinerea;


వెతుకు, vetuku
-v. t.
--search;


వెదురు, veduru
-n.
--bamboo; [bot.] Bambusa bambos; Bambusa vulgaris; Gigantochola albociliata;
--కోల్ కాతా వెదురు = [bot.] Bambusa tulda;
--మగ వెదురు = [bot.] Dedrocalamus strictus; సాధనపు వెదురు;
--బొంగు వెదురు = Hollow bamboo; [bot.] Bambusa arundinoceae; ముళ్ల వెదురు; పెంటి వెదురు;
-- (Note) లేత వెదురు చిగుళ్ళు ఆకుకూరగా వాడతారు. ఈ చిగుళ్ళు అజీర్తిని తొలగించి, ఆకలిని పెంచుతాయి. కొందరు ఈ చిగుళ్ళతో ఊరగాయ పచ్చళ్ళు కూడా పడతారు. ఏనుగులు, అడవి దున్నలు ఈ వెదురు చిగుళ్ళను ఆసక్తిగా తింటాయి.
-- (Note) వైద్యంలో ఈ చిగుళ్ళను స్త్రీలకు ఋతురక్త స్రావం సక్రమంగా అయ్యేందుకు, క్రిమిదోష నివారణకు, జ్వర నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. అతిసార వ్యాధిని నయం చేసేందుకు ఈ వెదురు చిగుళ్ళను మిరియాలు, ఉప్పుతో కలిపి నూరి పశువులచే తినిపిస్తారు. ఈ వెదురు చిగుళ్ళను ఆయుర్వేద వైద్యంలో రక్తశుద్ధికి, శ్వేత కుష్ఠు(ల్యూకో డెర్మా) నివారణకూ వినియోగిస్తారు. ఈ ఆకుల పసరును బ్రాంకైటిస్, గనేరియా, జ్వరం నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ వేళ్ళను కాల్చి, తామరకు పైపూత మందుగా ఉపయోగిస్తారు.


వెధవ, vedhava
-n. m.
--rascal; a somewhat amicable rebuke; see also విధవ;


వెనక, venaka
-n.
--back side;


వెనకపడు, venakapaDu
-v. i.
--fall behind; lag;


వెనకాడు, venakADu
-v. i.
--hesitate;


వెనువెంటనే, venuveMTanE
-adv.
--immediately;


వెన్న, venna
-n.
--butter;


వెన్నదేవికూర, vennadEvikUra
-n.
--[bot.] Commelina communis; Commelina benghalensis Linn.;


వెన్నాడు, vennADu
-v. t.
--follow; shadow;


వెన్ను, vennu
-n.
--(1) spine; backbone; back;
--(2) seedhead; ear of corn; the cob on which corn-like grains grow;
--(3) Lord Vishnu; one of the trinity of Hindu gods;


వెన్నుపాము, vennupAmu
-n.
--(1) spine; spinal cord;
--(2) the serpent Sesha on which Lord Vishnu lies;


వెన్నుపూస, vennupUsa
-n.
--vertebra;


వెన్నుపూసలు, vennupUsalu
-n. pl.
--vertebrae;


వెన్నెముక, vennemuka
-n.
--backbone; spine;


వెన్నెల, vennela
-n.
--moonlight; (def.) నెల (చంద్రుడు) యొక్క వెలుగే వెన్నెల;


వెయ్యి, veyyi
-n.
--thousand;


వెయ్యి వరహాలు, veyyi varahAlu
-n.
--[bot.] Plumeria acuminata;


వెరగుపాటు, veragupATu
-n.
--astonishment; surprise;


వెరవు, veravu
-n.
--method; way; means; technique;


వెరసి, verasi
-n.
--total amount; grand total; sum;


వెర్రి, verri
-n.
--(1) insanity; madness;
--(2) naiveté, see also పిచ్చి;
---ఓరి వెర్రి వెధవా! = you naïve fellow!


వెర్రిచెరకు, verriceraku
-n.
--[bot.] Sacharum spontaneum;


వెర్రితుమ్మ, verritumma
-n.
--[bot.] Phlomis zeylanica;


వెర్రిపుచ్చ, verripucca
-n.
--[bot.] Citrullus colosynthis;


వెర్రిమేడి, verrimEDi
-n.
--[bot.] Ficus appositifolia;


వెర్రి వెధవ, verri vedhava
-n.
--naïve person; (not a mad person);


వెల, vela
-n.
--price; cost; value;


వెలకిల, velakila
-adj.
--on the back;


వెలగ, velaga
-n.
--wood apple; elephant apple; bael fruit; Bengal quince; [bot.] Aegle marmelos; Feronia eliphantum;


వెలపల, velapala
-n.
--the right side; a word used to refer to the right side of a bullock cart; the starboard side as opposed to the port (left) side; far side; outside; see also వలపటి;


వెలపల తోక, velapala tOka
-n.
--suffix;


వెలలేని, velalEni
-adj.
--priceless; invaluable;


వెలసిన, ve-la-si-na
-adj.
--one that came into being;


వెలయు, velayu
-v. i.
--come into existence; come into being;


వెల్ల, vella
-n.
--whitewash;


వెల్లడియగు, vellaDiyagu
- v. i.
--reveal;


వెల్లడి చేయు, vellaDi cEyu
-v. t.
--reveal; expose;


వెల్వరించు, velvariMcu
-v.i.
--emit; force out; send out; publish;


వెలార్చు, velArcu
-v. t.
--make public; expose;


వెల్లాటకం, vellATakaM
-n.
--(1) publicity;
--(2) publication % to e2t


వెలికి, veliki
-n.
--[bot.] Vangueria spinosa;


వెలిగారం, veligAraM
-n.
--borax; sodium borate; % to e2t


వెలిగించు, veligiMcu
-v. t.
--light up a lamp; kindle;


వెలితి, veliti
-n.
--deficiency; insufficiency; lacuna; (ant.) నిండు;


వెలిబుచ్చు, velibuccu
-v. i.
--reveal; make known;


వెలిబూడిద, velibUDida
-n.
--ashes of dried cow-dung cakes; కచిక;


వెలివేయు, velivEyu
-v. t.
--ostracize; socially excommunicate;


వెలిసిన, velisina
-adj.
--faded;


వెలిసిపోవు, velisipOvu
-v. i.
--fade; fadeout; washout;


వెల్లివిరియు, velliviriyu
-v. i.
--flourish; spread; become known;


వెలుగు, velugu
-n.
--glow; illumination; light;


వెలుతురు, veluturu
-n.
--illumination; light;


వెలుపల, velupala
-adv.
--outside;


వెలుపలి, velupali
-adj.
--outer;


వెలువడు, veluvaDu
-v. i.
--come out; exit; release; publish;


వెలువరించు, veluvariMcu
-v. t.
--bring out; publish;


వెల్లువ, velluva
-n.
--flood; inundation;


వెల్లుల్లి, vellulli
-n.
--garlic; [bot.] Allium sativum of Liliaceae family; (rel.) అడవి వెల్లుల్లి;
-- తెల్ల గడ్డ; వెల్లిపాయ; చిన్న ఉల్లి;
--[Sans.] రసోన; లశున; మత్స్యగంధా; మహౌషధ;


వెళ్లగొట్టు, veLlagoTTu
-v. t.
--drive out; chase away;


వెళ్లు, veLlu
-v. i.
--go; proceed;


వేంచేయు, vEMcEyu
-v. i.
--come; visit;


వేకువ, vEkuva
-n.
--dawn;


వేకువజాము, vEkuvajAmu
-n.
--the early hours of the morning;


వేగం, vEgaM
-n.
--speed; velocity;


వేగపడు, vEgapaDu
-v. i.
--hurry; hasten;


వేగాలు, vEgAlu
-n. pl.
--uncontrollable bodily reflexes like sneezes, coughs and yawns;


వేగిస, vEgisa
-n.
--Indian Kino; [bot.] Pterocarpus marsupium;


వేగిరం, vEgiraM
-n.
--speed; quickness; velocity;


వేగు, vEgu
-v. i.
--fry;


వేగుచుక్క, vEgucukka
-n.
--morning star; the planet Venus when seen in the morning sky;


వేగులవాడు, vEgulavADu
-n.
--spy; scout;


వేచు, vEcu
-v. t.
--(1) fry;
--(2) roast;


వేట, vETa
-n.
--hunt;


వేటకత్తె, vETakatte
-n. f.
--huntress;


వేటగాడు, vETagAdu
-n. m.
--hunter;


వేటాడు, vETADu
-v. t.
--hunt; fish;


వేడి, vEDi
-n.
--heat; warmth;


వేడుక, vEDuka
-n.
-- (1) curiosity;
--(2) a festivity celebrating a specific occasion;
--(3) fun; celebration;
--(4) desire;


వేడుకొను, vEDukonu
-v. i.
--pray; request; entreat; beseech;


వేతనం, vETanaM
-n.
--wage; stipend;
---కనీస వేతనం = minimum wage.
---విద్యార్థి వేతనం = scholarship; stipend to a student.


వేత్త, vEtta
-n.
--scholar;
---శాస్త్రవేత్త = scientist; scientific scholar.


వేదం, vEdaM
-n.
--(1) knowledge;
--(2) one of the four Vedas;
--(3) truth;


వేదన, vEdana
-n.
--agitation; anxiety; agony; suffering; distress;


వేదవాసరం, vEdavAsaraM
-n.
--a powdery concoction made from a mixture of equal parts by weight of the following substances; turmeric, salt; dried ginger; black peppers, long peppers, coriander, cumin seed, pomegranate seed and asafetida; a teaspoon of this powder with hot rice and a spoon of clarified butter is considered a good way to start a meal;


వేదాంతం, vEdAMtaM
-n.
--that part of Hindu philosophy that is based on the Upanishads; (lit.) the end of the Vedas;


వేదిక, vEdika
-n.
--platform; podium; dais; stage;


వేధించు, vEdhiMcu
-v. t.
--penetrate; tease; torment;


వేప, vEpa
-n.
--neem; margosa; mwarubaine; Indian lilac; [bot.] Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae; [Persian] Fever bark of India; a tree widely found in all parts of India; it has bitter leaves and small bitter fruits and all parts of this tree are known to have many medicinal properties;
--[Sans.] there are 32 names in Sanskrit; some of them are, నింబ; వేము; శుకప్రియ; జ్వరత్వచ; సూతిక; పిచుమర్దని; హింగునిర్యాన;


వేపపవ్వు, vEpapuvvu
-n.
--(1) flower of neem tree;
--(2) chicken pox;


వేపి, vEpi
-n.
--dog; hunting dog; % to e2t


వేపుడు, vEpuDu
-n.
--stir-fried food item as opposed to deep-fried; (rel.) sauteed means lightly fried or దోర వేపుడు;


వేమదొండ, vEmadoMDa
-n.
--[bot.] Echinops echinatus;


వేయించు, vEyiMcu
-v. t.
--(1) fry;
--(2) roast;


వేర్పడు, vErpaDu
-v. i.
--separate;


వేర్పాటు, vErpATu
-n.
--separation; dissociation;


వేరు, vEru
-n.
--(1) root;
--(2) separate; another;


వేరుపనస, vErupanasa
-n.
--[bot.] Artocarpus intigrifolia;


వేరుమల్లె, vErumalle
-n.
--[bot.] Ipomoca cymosa;


వేరుసంపెంగ, vErusaMpeMga
-n.
--[bot.] Polyanthes tuberosa;


వేరుశనగ, vEruSanaga
-n.
--peanut; groundnut; monkey nut; earthnut; pignut; Manila gram; [bot.] Arachis hypogea of the Leguminosae family; (note.) peanut is originally from S. America; it is not a pea, it is not a nut; so, peanut is a misnomer; it is really related to the fava bean; alt. శనగ పిక్కలు;


వేలంపాట, vElaMpATa
-n.
--auction;


వేలాడడం, vElADaDaM
-v. i.
--hanging;


వేలాడతీయడం, vElADatIyaDaM
-n.
--suspending;


వేలాడు, vElADu
-v. t.
--hang; suspend;


వేలు, vElu
-n.
--(1) finger;
--(2) toe;
--(3) plural form of వెయ్యి;


వేలుపు, vElupu
-n.
--god; goddess; oracle; celestial being;


వేలువిడచిన,
-adj.
--once-removed; a kinship term describing distance in a relationship;


వేలువిడచిన మేనమామ
-n.
--consanguineous uncle, once-removed; your mother's cousin brother;


వేళ, vELa
-n.
--time; time of the day;


వేళాకోళం, vELAkOLaM
-n.
--teasing behavior; practical joke; jest; derision;


వేళావిశేషం, vELAviSEshaM
-n.
--significance of a specific time;


వేళ్లు, vELlu
-n. pl.
--(1) roots;
--(2) fingers;


వేవిళ్లు, vEviLlu
-n.
--morning sickness; the nausea that a woman feels in the early stages of pregnancy;


వేశ్య, vESya
-n.
--prostitute;


వేషం, vEshaM
-n.
--(1) costume; disguise; pretence;
--(2) role in a play or cinema;


వేషధారి, vEshadhAri
-n.
--imposter;


వేసంగి, vEsaMgi
-n.
--summer;


వేసడం, vEsaDaM
-n.
--mule; % to e2t


వేసవి, vEsavi
-n.
--summer; వేసవికాలం;


వేసారు, vEsAru
-v. i.
--get tired; get frustrated;
---విసిగి వేశారు = get tired due to frustartion.


వైకల్పికం, vaikalpikaM
-adj.
--optional; having one or more alternatives;


వైఖరి, vaikhari
-n.
--attitude;


వైచిత్రి, vaicitri
-n.
-- diversity; manifoldness; strangeness; wonder; peculiarity;


వైజయంతం, vaijayaMtaM
-n.
--banner; flag;


వైడూర్యం, vaiDUryaM
-n.
--lapis-lazuli; (lit.) lapis = stone; lazuli = blue; beryl; a semi-precious stone;


వైతాళికుడు, vaitALikuDu
-n. m.
--heralder; harbinger; trend setter; trail blazer; avantgarde;


వైద్యం, vaidyaM
-n.
--treatment; medical treatment;


వైద్య, vaidya
-adj.
--medical;


వైద్యశాల, vaidyaSAla
-n.
--clinic; hospital; dispensary;


వైద్య సౌకర్యాలు, vaidya saukaryAlu
-n.
--medical services, medical facilities;


వైదుష్యం, vaidushyaM
-n.
--scholarship;


వైద్యుడు, vaidyuDu
-n.
--doctor; physician; surgeon;


వైద్యుత, vaidyuta
-adj.
--electronic; % to e2t


వైపరీత్యం, vaiparItyaM
-n.
--(1) abnormality
--(2) calamity;


వైభవం, vaibhavaM
-n.
--glory; grandeur;


వైభాషికం, vaibhAshikaM
-adj.
--optional;


వైఫల్యం, vaiphalyaM
-n.
--failure;


వైమనస్యం, vaimanasyaM
-n.
--strife; discord; estrangement; dislike; ill-will; discord; aversion;వైమానికుడు, vaimAnikuDu
-n.
--pilot; person who flies a plane;


వైముఖ్యం, vaimukhyaM
-n.
--reluctance;


వైయక్తిక, vaiyaktika
-adj.
--individual;


వైరం, vairaM
-n.
--enmity;


వైరాగ్యం, vairAgyaM
-n.
--asceticism; (note) ప్రాపంచిక సుఖాలపై విరక్తి; పురాణ వైరాగ్యం, ప్రసూతి వైరాగ్యం, స్మశాన వైరాగ్యం అని మూడు రకాల వైరాగ్యాలు ఉన్నాయి;


వైరి, vairi
-n.
--enemy;


వైవస్వత నౌక, vaivasvata nauka
-n.
--Argo Navis; a constellation of stars visible in the southern skies; % to e2t


వైవాహికం, vaivAhikaM
-adj.
--related to marriage; matrimonial; nuptial;


వైవాహిక, vaivAhika
-adj.
--married; marital; conjugal;


వైవిధ్యత, vaividhyata
-n.
--variety;


వైశేషికం, vaisEshikaM
-n.
--one of the six systems of Hindu philosophical thought, founded by కాణాద;


వైశాల్యం, vaiSAlyaM
-n.
--area;


వైషమ్యత, vaishamyata %e2t
-n.
--(1) inequality;
--(2) dissimilarity;

Part 2: శం - SaM, శ - Sa


శంక, SaMka
-n.
--doubt; hesitation; scruple;


శంకువు, SaMkuvu
-n.
--peg; stake; stump; pole;


శంకుస్థాపన, SaMkusthApana
-n.
--ground breaking ceremony; (lit.) driving a peg into the ground to commemorate the commencement of construction work;


శంఖం, SaMkhaM
-n.
--conch shell; conch; seashell with a spiral three-dimensional structure to it; see also ఆలిచిప్ప;


శంఖపుష్పి చెట్టు, SaMkhapushpi ceTTu
-n.
--[bot.] Chrysopogon acicularis;


శంఖాకార, SaMkhAkAra
-adj.
--conical;


శంఖావర్తం, SaMkhAvartaM
-n.
--spiral;


శంఖావర్తుల, SaMkhAvartula
-adj.
--spiral;


శంపాకం, SaMpAkaM
-n.
--[bot.] Cassia fistula;


శంబరవల్లి, SaMbaravalli
-n.
--[bot.] Vitis indica;


శకం, SakaM
-n.
--era; age; epoch; eon;


శకటం, SakaTaM
-n.
--cart; carriage;


శకటు, SakaTu
-n.
--bishop in chess;


శకలం, SakalaM
-n.
--fragment;
---గ్రహ శకలం = asteroid.
---అణు శకలం = ion; particle.
---విద్యుదావేశ శకలం = electrically charged particle.
---కాంతి శకలం = light particle.
---ధనావేశ శకలం = positively charged particle.


శకలార్భకం, SakalArbhakaM
-n.
--yearling; baby fish; young fish;


శకునం, SakunaM
-n.
--omen; augury;


శకులి, Sakuli
-n.
--fish;


శక్తి, Sakti
-n.
--(1) energy; effort; power; ability; faculty; capacity; strength; prowess;
--(2) the active power of a deity;
---స్థితిజశక్తి = potential energy.
---గతిజశక్తి = kinetic energy.
---ప్రేషశక్తి = pressure energy.
---శక్తి వంచన లేకుండా = [idiom.] without sparing any effort.


శక్తిమంత, SaktimaMta
-adj.
--strong; energetic;


శత, Sata
-pref.
--hundred;


శతకం, SatakaM
-n.
--a collection of hundred verses on the same theme; almost all these collections have 108 verses;


శతకోటి, SatakOTi
-n.
--hundred crores; billion; one followed by nine zeros; This is the American billion; The English billion is one followed by twelve zeros;


శతఘ్ని, Sataghni
-n.
--cannon; (lit.) a weapon that can kill hundreds at once;


శతపాది, SatapAdi
-n.
--centipede; one with hundred feet;


శతపుష్పం, SatapushpaM %e2t
-n.
--dill; a herb used in pickling; [bot.] Aniethum graveolens;


శతభిషం, SatabhiShaM %updated
-n.
--(1) Lambda Aquarii; Hydor; Yoga tara of the 24th lunar mansion; located in the constellation Aquarius;
--(2) The 24th of the 27 star groups (or asterisms or lunar mansions) of the Hindu calendar;
--(3) నీటిరేని రిక్క;


శత్రర్థకం, SatrarthakaM
-n.
--[gram.] verbs in present continuous tense, such as వచ్చుచు, తాగుచు;


శతాంశం, SatAmSaM
-n.
--a hundredth part; one percent; percentage;


శతావరి, SatAvari %e2t
-n.
--asparagus; [bot.] Asparagus racemosus; పిల్లిపీచర; పిల్లితేగ; పిల్లిపీచరగడ్డ;


శత్రుత్వం, SatrutvaM
-n.
--enmity; antagonism;


శత్రువు, Satruvu
-n.
--enemy; foe; adversary;


శనగపప్పు, Sanagapappu
-n.
--Bengal gram dal; split chickpeas; chana dal;


శనగపిండి, SanagapiMDi
-n.
--Bengal gram flour; chickpea flour; besan;


శనగలు, Sanagalu
-n.
--Bengal gram; chick pea; [bot.] Cicer arietinum of Leguminosae (pea) family; హరిమంధజం; శనగ;


శనిగ్రహం, SanigrahaM
-n.
--Saturn;


శని మహాదశ, SanimahAdaSa
-n.
--the long period of Saturn’s influence on a horoscope;


శపించు, SapiMcu
-v. t.
--imprecate; curse;


శపథం, SapathaM
-n.
--vow; oath; solemn pledge;


శబ్దం, SabdaM
-n.
--sound; (ant.) నిశ్శబ్దం;


శబ్దశాస్త్రం, SabdaSAstraM
-n.
--philology;


శమనం, SamanaM
-n.
--relief; tranquility;


శయ్య, Sayya
-n.
--couch; bed;


శయ్యాళువు, SayyALuvu
-n.
--[idiom] couch potato; slothful, sluggish person; a person who spends a lot of time in front a TV set, rather than being active;


శరత్, Sarat
-adj.
--autumnal; Fall; related to autumn;


శరత్కాలం, SaratkAlaM
-n.
--Autumn; Fall; the season in which the moon shines the brightest, the days are cool and in the northern lattitudes, the trees shed their leaves;


శరద్ విషువత్, SaraD vishuvat
-n.
--autumnal equinox;


శరం, SaraM
-n.
--arrow;


శరణం, SaraNaM
-n.
--protection; shelter;


శరవేగం, SaravEgaM
-adj.
--very fast; as fast as an arrow;


శరీరం, SarIraM
-n.
--body;


శరీరి, SarIri
-n.
--the soul dwelling inside the physical body;


శలభం, SalabhaM
-n.
--cricket; locust; moth; మిడుత;


శలవు, Salavu
-n.
--leave;
---శలవు తీసికొంటాను = I’ll take leave.
---శలవు పెడతాను = I’ll apply for leave.


శల్యం, SalyaM
-n.
--bone;


శల్యపరీక్ష, SalyaparIksha
-n.
--thorough examination; thorough inspection; used to refer to an investigation to locate a fault;


శల్యసారధ్యం, SalyasAradhyaM
-n.
--[idiom] discouragement by planting a doubt;


శలాకం, SalAkaM
-n.
--thin rod; ramrod; rib of an umbrella; probe; used to refer to an investigation for deeper understanding;


శలాక పరీక్ష, SalAka parIksha %e2t
-n.
--deep probing; in-depth examination;


శవం, SavaM
-n.
--corpse; dead body of a human;


శవపరీక్ష, SavaparIksha
-n.
--autopsy;


శవసంరక్షకుడు, SavasaMrakshakuDu
-n.
--mortician; the person who prepares a body for rites such as viewing by friends and relatives and for eventual burial or cremation;


శశము, SaSamu
-n.
--rabbit;


శషబిషలు, Sashabishalu
- n.
-- acts; put-ons;
-- వేషాలు;


శశవిషాణము, SaSavishANamu
-n.
--absurdity; (lit.) the horn of a rabbit, which is an impossibility;


శశాంకం, SaSAMkaM
-n.
--crude camphor; పచ్చకర్పూరం;


శశాంకుడు, SaSAMkuDu
-n. m.
--moon;


శశి, SaSi
-n.
--moon; camphor;


శస్త్రచికిత్స, SaStracikitsa
-n.
--surgical treatment; surgery;


శస్త్రజీవి, SastrajIvi
-n.
--surgeon; (ety.) a person whose implements are surgical tools;


శ్రద్ధ, Sraddha
-n.
--faith; attention;


శ్రద్ధాంజలి, SraddhAMjali
-n.
--tribute;


శ్రద్ధాళువు, SraddhALuvu
-n.
--diligent person;


శ్రమ, Srama
-n.
--(1) labor; toil;
--(2) trouble;
--(3) fatigue;


శ్రమజీవి, SramajIvi
-n.
--a person who works hard for a living;


శ్రవణం, SravaNaM %updated
-n.
--(1) Altair; Aquila; these stars are about 16.5 light years from us;
--(2) Beta Capricorni; Dabih; Yoga tara of the 22nd lunar mansion; located in the constellation Capricorn;
--(3) The 22nd of the 27 star groups (or asterisms or lunar mansions) of the Hindu calendar;
--(4) కరివేలుపు రిక్క;


శ్రవణనాడి, SravaNanAdi
-n.
--auditory nerve;


శ్రవణపేయ, SravaNapEya
-adj.
--pleasing to the ear; melodious; charming to hear;


శ్రవ్య, Sravya
-adj.
--audible;


%శా - SA, శ్రా - SrA

శాంతి, SAMti
-n.
--(1) peace; tranquility;
--(2) propitiation; a rite to pacify unfriendly planets in a horoscope;


శాంతించు, SAMtiMcu
-v.i.
--quiet down; settle down;


శాంతింపచేయు, SAMtiMpacEyu
-v. t.
--quiet one down;


శాంతియుతంగా, SAMtiyutaMgA
-adj.
--peacefully;


శాకం, SAkaM
-n.
--vegetable;


శాకాహారం, SAkAhAraM
-n.
--vegetarian food;


శాకాహారి, SAkAhAri
-n.
--(1) vegetarian;
--(2) herbivore;


శాకిని, SAkini %e2t
-n. f.
--fiend;


శాకినీ డాకినీలు, SakinI DakinIlu
-n. pl.
--fairies and elves; spirits and goblins;


శాఖ, SAkha
-n.
--(1) branch; bow;
--(2) arm; sub-division; sect;


శాఖానగరం, SAkhAnagaraM
-n.
--suburb; % to e2t


శాఖాచంక్రమణం, SakhAcaMkramaNaM
-n.
--shifting from place to place without settling down; (lit.) moving from branch to branch;


శాఖోపశాఖలుగా, SAkhOpaSAkhalugA
-adv.
--dendritic; abundantly;


శాతం, SAtaM
-n.
--percentage; percent;


శాపం, SApaM
-n.
--imprecation; curse;


శాబకం, SAbakaM
-n.
--yearling; fledgeling; the young one of an animal;


శాబరం, SAbaRaM
-n.
--[bot.] Symplocos racemosus;


శారది, Saradi
-n.
--[bot.] Jussiena repens;


శాల, SAla
-n.
--house; place; hall; shed;
---అశ్వశాల = stable.
---చెర శాల = jail house.
---టంకశాల = mint.
---పశువుల శాల = cattle shed.
---పాకశాల = kitchen.
---పాఠశాల = school; school house.
---పానశాల = bar; a place where people gather to drink.
---పురిటి శాల = delivery room; delivery ward.
---ముద్రాక్షర శాల = printing house.
---వైద్త్యశాల = hospital; clinic.


శాలి, SAli
-suff.
--a person possessing the trait of the preceding adjective;
---బలశాలి = strong person.
 ---బుద్ధిశాలి = wise person


శాలిహోత్రశాస్త్రం, SAlihOtra SAstraM
-n.
--science dealing with the diseases of horses and elephants;


శాలిహోత్రుడు, SalihOtruDu
-n.
--Salihotra; a great Indian veterinary physician of ancient India;


శాల్తీ, SAItI
-n.
--character; item;
---అక్షర శాల్తీ = alphabetical character.
---అక్షర మూర్తి = alphabetical character.
---అక్షరాంకిక శాల్తీ = alphanumeric character.
---దశాంశ శాల్తీ = decimal character.
---మూడు శాల్తీలు = three items.


శాలువా, SaluvA
-n.
--shawl; a piece of cloth, usually of wool, of oblong shape and used as a covering for the head or shoulders;


శాలేయం, SAlEyaM
-n.
--[bot.] Anethum panmorium;


శాశ్వతం, SASvataM
-n.
--permanent;


శాసనం, SASanaM
-n.
--(1) inscription;
--(2) edict; legislation;
---తామ్ర శాసనం = inscription in copper.


శాస్త్రం, SAStraM
-n.
--science; theory; rule;


శాస్త్రోక్తంగా, SAStrOktaMgA
-adv.
--(1) lawfully;
--(2) by the rule book;


శాస్తి, Sasti
-n.
--lesson of punishment; lesson in chastisement; గుణపాఠం,


శాస్త్రీయ దృక్పథం, SastrIya dRkpathaM
-n.
--scientific perspective;


శాస్త్రీయ విధానం, SastrIya vidhAnaM
-n.
--scientific method;


శాస్త్రీయ వైఖరి, SastrIya vaikhari
-n.
--scientific attitude;


శ్యామసీమలు, SyAmaSImalu
-n.
--[astron.] Coal Sacks; dark regions of our Milky Way galaxy;


శ్రామిక, SrAmika
-adj.
--laboring; working; toiling;
---శ్రామిక వర్గం = working people; labor force; blue collar workers.


శ్రామికుడు, SrAmikuDu
-n.
--laborer; worker;


శ్రావ్య, SrAvya
-adj.
--melodious;


శ్లాఘనీయ, SIAghanIya
-adj.
--praiseworthy; (ant.) గర్హనీయ;


శ్వాస, SvAsa
-n.
--breath; respiration;


శ్వాసక్రియ, SvAsakriya
-n.
--respiration;


శ్వాసనాళం, SvAsanALaM
-n.
--trachea; windpipe;


శ్వాసమండలం, SvAsamaMDalaM
-n.
--respiratory system;


శ్వాస వ్యవస్థ, SvAsa vyavastha
-n.
--respiratory system;


%శిం – SiM, శి - Si, శీ - SI, శ్రీ - SrI

శింశుమారం, SiMsumAraM
-n.
--porpoise, dolphin;


శిక్ష, Siksha
-n.
--punishment;


శిక్షణ, SikshaNa
-n.
--training;


శిక్షించు, SikshiMcu
-v. t.
--punish;


శిఖరం, SikharaM
-n.
--peak; pinnacle; crest; summit;


శిఖరాగ్రం, SikharAgraM
-n.
--summit; peak; pinnacle; crest;
---శిఖరాగ్ర సమావేశం = summit conference.


శిగ్రువు, Sigruvu
-n.
--[bot.] Hyyperanthera morunga;


శిథిలం, SithilaM
-n.
--ruined object; ruined structure; dilapidated building;


శిరస్త్రాణం, SirastrANaM
-n.
--helmet;


శిరస్సు, Sirassu
-n.
--head;


శిరీషం, SirIshaM
-n.
--[bot.] Albezia lebbeck; Acacia sirisa; దిరిసెన;


శిరోబిందువు, SirObiMduvu
-n.
--[astron.] zenith; the point on the celestial sphere that is directly above the observer; ఊర్ధ్వబిందువు;


శిరోబిందు కోణం, SirObiMdu kONam
-n.
--[astron.] the angle subtended at the observer’s eye by the lines drawn between the observer and the zenith and the line between the observer and a celestial object.


శిరోమణి, SirOmaNi
-n.
--a degree conferred on a Sanskrit scholar after achieving a certain level of educatin;


శిరోవారం, SirOvAraM
-n.
--[math.] overbar; viniculum; a small line drawn over a letter to indicate the nature of the variable it represents;


శిల, Sila
-n.
--stone; lithos;


శిలతైలం, SilatailaM
-n.
--petroleum; crude oil;


శిలతైల ఖమీరం, Silataila khamIraM
-n.
--petroleum jelly;


శిల్పం, SilpaM
-n.
--(1) sculpture; statue; artistic work;
--(2) technique;


శిలాజం, SilAjaM
-n.
--fossil;


శిలాజ, SilAja
-adj.
--petrified; fossilized;


శిలాజిత్తు, SilAjittu
-n.
--(1) red chalk; bitumen; సిలాజిత్తు;
--(2) a medicinal herb; [bot.] Oppdlia elegans; Opquelia multiflora;


శిలాద్రవం, SilAdravaM
-adj.
--lava; % to e2t


శిలాపుష్పం, SilApushpaM
-n.
--storax; the balsam of liquid amber tree used in medicines and perfumes; % to e2t


శిలావరణం, SilAvaraNaM
-n.
--[geol.] lithosphere;


శిలాస్థి, SilAsthi
-n.
--[geol.] fossil; % e2t


శిల్పి, Silpi
-n.
--sculptor; the artisan who creates sculptures; designer; architect;


శిలీంధ్రం, SilIMdhraM
-n. s.
--fungus; mushroom;


శిలీంధ్ర శాస్త్రం, SilIMdhra SastraM
-n.
--micology; % to e2t


శిలువ, Siluva
-n.
--Cross; a sacred symbol of Christianity;


శివవేము, SivavEmu
-n.
--[bot.] Indigofera aspalathoides of the Fabacaeae family;


శివార్లు, SivArlu
-n. pl.
--outskirts; suburbs;


శిశ్నము, SiSnamu
-n.
--penis; the external male genital organ;


శిశువు, SiSuvu
-n.
--infant; baby; child;


శిశుత్వం, SiSutvaM
-n.
--infancy; childhood;


శిశుసంకల్పన, SiSusaMkalpana
- n.
-- conception; fertilization of egg with sperm;


శిష్టం, SishTaM
-n.
--remainder; remnant; left over item;


శిష్ట, SishTa
-adj.
--trained; disciplined; learned; wise;


శిష్ట వ్యావహారికం, SishTa vyAvahArikaM
-n.
--the vernacular of the learned;


శిష్యుడు, SishyuDu
-n. m.
--disciple; student; pupil;


శిష్యురాలు, SishyurAlu
-n. f.
--disciple; student; pupil;


శిష్టోక్తి, SishTOkti
-n.
--euphemism; % to e2t


శిశువు, SiSuvu
- n.
--infant; a child from the time of delivery until the child speaks;
-- (note).మానవులలో యుగాండం (zygote) అన్న పేరు శిశుసంకల్పన (conception) సమయం నుండి ఐదో వారం వరకు వర్తిస్తుంది. ఐదవ వారం నుండి పదవ వారం వరకు దీనిని పిండం (embryo) అని పిలుస్తారు. పదకొండవ వారం నుండి ప్రసవం అయి బిడ్డ భూపతనం అయేవరకు భ్రూణం (ఇంగ్లీషులో ఫీటస్, fetus) అంటారు. ప్రసవం అయినప్పటినుండి మాటలు వచ్చేవరకు శిశువు (infant) అంటారు - ఇంగ్లీషులో ఇన్^ఫెంట్ అంటే మాటలు రాని పసిబిడ్డ అని అర్థం. మాటలు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిన తరువాత బిడ్డ (child) అంటారు. బిడ్డ అనే మాట ఆడ, మగ కి వర్తిస్తుంది.


శిశుమేధం, SiSumEdhaM
-n.
--infanticide; mass killing of infants;


శిస్తు, Sistu
-n.
--rent on land given to farming;


శీఘ్రం, SigraM
-adj.
--quick; swift; rapid; fast;


శీతలం, SitalaM
-n.
--cold;


శీతకన్ను, SItakannu
-n.
--cold-eye; act of ignoring; benign neglect;
---మామీద శీతకన్ను వేశావేమిరా? = why did you ignore us?


శీతశ్వాసం, SItaSvAsaM
-n.
--hibernation; % to e2t


శీతాకాలం, SItAkAlaM
-n.
--winter;


శీతువు, SIthuvu
-n.
--a potent potable made from sugarcane juice; rum;


శీర్షం, SIrshaM
-n.
--head; end; terminal; vertex;
---ఆమ్ల శీర్షం = acid end; acid terminal.
---నవ శీర్షం = amine end.


శీర్ష, Sirsha
-pref.
--head; prefix;


శీర్షబిందువు, SIrshabiMduvu
-n.
--[math.] dot placed over a variable;


శీర్షరేఖ, SIrsharEkha
-n.
--[math.] line placed over a variable;


శీర్షిక, SIrshika
-n.
--title; heading; headline;


శీర్షోన్నతి, SIrshOnnati
-n.
--altitude;


శీలం, SIlaM
-n.
--(1) nature; character; inherent quality;
--(2) chastity;


శీలవంతుడు, SilavaMtuDu
-n. m.
--a man of good character;


శీలవతి, SIlavati
-n. f.
--a chaste woman;


శీలి, SIli
-suff.
--a person possessing the character described by the preceding adjective;
---వ్రతశీలి = a person with impeccable character.
---వితరణశీలి = charitable person.
---పఠనశీలి = voracious reader.
---రచనాశీలి = prolific writer.


శీధు, SIdhu
-n.
--rum; a fermented liquor made from sugarcane juice;


శ్రీరంగనీతులు, SrIraMganItulu
- ph.
-- (lit.) the moral precepts taught by the temple at Srirangam; a proverbial expression for precpts the precher himself does not follow; hypocricy;


శ్రీవేష్టం, SrIvEshTaM
-n.
--turpentine; దేవదారు మొక్కలనుండి కారే రసం;


%శుం - SuM, శు - Su, శూ - SU

శుంఠ, SuMTha
-n.
--dullwit; stupid; blockhead; (rel.) వజ్రశుంఠుడు;


శుకం, SukaM
-n.
--parrot;


శుకనాశం, SukanASaM
-n.
--[bot.] Biguonia indica;


శుక్రం, SukraM
-n.
--sperm; see also శుక్లం;


శుక్రలోపం, SukralOpaM
-ph.
--defective sperm.


శుక్రవాహకి, SukravAhaki
-n.
--[anat.] vas deferens;


శుక్రుడు, SukruDu
-n.
--the planet Venus; the second planet from the Sun in the solar system.


శుక్ల, Sukla
-adj. pref.
--white; (ant.) కృష్ణ;
---శుక్లపదార్ధం = [astron.] white matter.
---శుక్లపక్షం = the waxing half of a lunar month.


శుక్లాలు, SuklAlu
-n.
--cataract; an eye disease;


శుచి, Suci
-n.
--tidiness; cleanliness;


శుచి, శుభ్రం, Suci, SubhraM
-ph.
--[idiom] tidy and clean;


శుద్ధ, Suddha
-adj.
--white; pure; clean; stainless; spotless;


శుద్ధిచేయు, SuddhicEyu
-v. t.
--clean and purify;


శునకం, SunakaM
-n.
--dog;


శుని, Suni
-n. f.
--bitch; female dog;


శుభం, SubhaM
-n.
--auspicious thing; good thing; (rel.) అభం, శుభం = good or bad;


శుభముహూర్తం, SubhamuhUrtaM
-n.
--auspicious moment;


శుభశ్య శీఘ్రం, SubhaSya SIghraM
- ph.
-- a Sanskrit phrase meaning, "the sooner the better";


శుభసూచకం, SubhasUcakaM
-n.
--good omen;


శుభ్రం, SubhraM
-adj.
--clean; tidy; bright; white; neat;


శుభ్రం చేయు, SubhraM cEyu
-v. t.
--make something white, bright and shiny; by implication, to clean;


శుభ్రత, Subhrata
-n.
--cleanliness;


శుభాకాంక్షలు, SubhAkAMkshalu
-n.
--greetings;
---నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు = new year greetings.


శురూ, shuroo (pronounced as షురూ from Urdu)
- n.
- beginning; the start;


శుల్కం, SulkaM
-n.
--(1) tax; duty;
--(2) dowry;


శుల్భం, SulbhaM
-n.
--a string without any twist; a wire; copper wire;


శుశ్రుతుడు, SuSrutuDu
-n.
--Susruta; the great Indian surgeon of the 6th century B.C. whose book, SuSruta SalyataMtra, was an authoritative treatise on surgery;


శుష్కించు, SushkiMcu
-v. i.
--emaciate; become dry;


శుష్క వచనం, Sushka vacanaM
-n.
--empty words; useless promise;


శ్రుతం, SrutaM
-n.
--(1) the Vedas; (lit.) one that was heard;
--(2) hearsay;


శ్రుత, Sruta
-adj.
--heard;


శ్రుతపాండిత్యం, SrutapAMDityaM
-n.
--superficial knowledge; knowledge acquired through the grapevine; knowledge acquired by listening to others;


శ్రుతి, Sruti %replacement for old entry
-n.
--(1) one that was heard;
--(2) [music] a singer's signature pitch; starting frequency of a singer's octave;
--(3) frequency; pitch; tone;


శ్రుతిదండం, SrutidaMDaM
-n.
--[phys.] tuning fork;


శూన్యం, SUnyaM
-n.
--(1) vacuum;
--(2) zero; nothing; నివర్తం; (rel.) ఖాళీ;


శూన్యనాళిక, SUnyanALika
-n.
--vacuum tube;


శూన్యవాదం, SUnyavAdaM
-n.
--nihilism; relativity; (exp.) this word is especially used while referring to Nagarjuna's మాధ్యమిక వాదం. The central premise of this theory is that everything is interdependent. There is nothing absolute. Here శూన్య should be translated as ‘relative’;


శూరత్వం, SUratvaM
-n.
--heroism; bravery; valor;


శూరుడు, SUruDu
-n. m.
--hero; champion; warrior;


శూలం, SUlaM
-n.
--(1) a weapon comprised of a long stick with a sharp tip; ఈటె; బల్లెం;
---త్రిశూలం = trident; Shiva’s weapon.


శూల, SUla
-n.
--(1) a stabbing type of pain;
--(2) sharp peg; కొర్రు;
--(3) evil eye of a planet on a horoscope; గ్రహశూల;

%శృ - SR, శె - Se, శే - SE, శై - Sai, శొ - So, శో - SO, శౌ - Sau


శృంఖలం, SRMkhalaM
-n.
--chain; fetter; cuff;


శృంగం, SRMgaM
-n.
--(1) peak; tip; apex;
--(2) horn;
---ఏకశృంగం = one-horned one; rhinoceros.


శృంగభంగం, SRMgabhaMgaM
-n.
--humiliation; to cut one down to size; (lit) de-horning;


శృంగాటకం, SRMgATakaM
-n.
--crossroads; a meeting place of four roads;


శృంగారం, SRMgAraM
-n.
--(1) eroticism;
--(2) romance;
--(3) grace; elegance; beauty;


శృంగారోద్దీపకం, SRMgArOddIpakM
- n.
-- aphrodisiac;


శృంగారోద్దీపకి, SRMgArOddIpaki
- n.
-- aphrodisiac;


శృంగి, SRMgi
-n.
--horned animal;


శృతి, sRti
- n.
-- musical drone sound; a drone is essential in a practice session or concert of Indian classical music;
--సుతి;


శృతి పెట్టి, sRti peTTi
- n.
-- musical drone box; It is similar to a harmonium and is used to provide a drone in a practice session or concert of Indian classical music.

శేఫాలిక, SephAlika
-n.
--[bot.] Nyctanthes arbortristis;


శేముషి, SEmushi
-n.
--intellect; intellectual eminence;


శేషం, SEshaM
-n.
--[math.] remainder; what is left after a division;
---సశేషం = with a remainder; something left over after division.
---నిశ్శేషం = without a remainder; nothing left over after division.


శేషతోలన పట్టి, SEshatOlana paTTI
-n.
--(econ.) trial balance sheet;


శ్వేత, SvEta
-adj.
--white;


శ్వేతకం, SvEtakaM
-n.
--[biol.] albumin; a white protein found in blood, milk, eggs, and so on.


శ్వేతకుబ్జ తార, SvEtakubja tAra
-n.
--[astron.] white dwarf; a type of star;


శ్వేతకుష్టు, SvEtakushTu
-n.
--leucodermia; vitiligo; this is a misnomer as there is no connection between leucodermia and leprosy;


శ్వేతపత్రం, SvEtapatraM
-n.
--white paper containing proposals for action;


శ్రేఢి, SrEDhi
-n.
--[math.] progression; sequence;


శ్రేణి, SrENi
-n.
--(1) [math.] series;
--(2) line; row; range;
---పర్వతశ్రేణి = mountain range.


శ్రేణీకరణం, SrENIkaraNaM
-n.
--ranking; putting in a specified order;


శ్రేయస్సు, SrEyassu
-n.
--welfare;


శ్రేయోరాజ్యం, SrEyOrAjyaM
-n.
--welfare state;


శ్రేయోభిలాషి, SrEyObhilAshi
-n.
--wellwisher;


శ్రేష్టం, SrEshThaM
-n.
--excellent; best of all;


శ్లేష, SlEsha
-n.
--language with double meaning; (rel.) double entendre is where the second meaning has sexual or obscene overtones;


శైలి, Saili
-n.
--style; manner of expression;


శైలూషం, SailUshaM
-n.
--[bot.] Argle mormelos; బిల్వవృక్షం; మారేడు;


శైవలం, saivalaM
-n.
--an aquatic plant;


శొంఠి, SoMThi
-n.
--dried ginger;
-- [Sans.] విశ్వభేషజం; మహౌషధం; కటుభద్ర; ఆర్ద్రక; శృంగిబేర;
-- [ety.] శృంగిబేర > {Gr.] జింజిబెరి > [ Lat. ] జింజిబర్ > [Eng. ] జింజిర్


శోచనీయం, SOcanIyaM
-n.
--lamentable; sorrowful;


శోణం, SONaM
-n.
--(1) crimson; a shade of red;
--(2) blood;


శోణితం, SONitaM
-n.
--covered with blood;


శోధకుడు, SOdhakuDu
-n.
--investigator; detective;


శోధన, SOdhana
-n.
--(1) search; investigation;
--(2) resolution; see also పరిశోధన;
---శోధన నాళిక = test tube; పరీక్ష నాళిక.


శోఫ, Sopha
-n.
--inflammation; swelling;
-suff.
---itis;
---ఆంత్రశోఫ = inflammation of the intestines; enteritis.
---క్రిమికశోఫ = inflammation of the appendix; appendicitis.


శోభ, SObha
-n.
--glory; luster; radiance;


శోభించు, SObhiMcu
-v. i.
--shine;


శోష, SOsha
-n.
--fainting spell; tiredness;


శోషణం, SOshaNaM
-n.
--absorption; drying; the act of making something dry either by absorption or evaporation;


శ్రోత, SrOta
-n.
--listener; hearer;


శ్రోతలు, SrOtalu
-n. pl.
--listeners; audience;


శౌరి, Sauri
-n.
--[astron.] Hercules; a star constellation; M13, a magnificent globular cluster, can be seen in this constellation;


శ్రౌత, Srauta
-adj.
--audible;

Part 3: ష - sha, షా - shA, షి - shi, షో - shO

షట్, shaT
-adj.
--six;


షట్కం, ShatkaM
- n.
-- a set of six; sextet; six;


షట్‌కోణి, shaT^kONi
-n.
--[math.] hexagon; (lit.) the six-angled one;


షడ్‌చక్కెర, shaD^cakkera
-n.
--[chem.] hexose sugar;


షడ్‌భుజి, shaD^bhuji
-n.
--[math.] hexagon; (lit.) the six-sided one;


షడోజు, shaDOju
-n.
--[chem.] hexose; a type of chemical substance that goes under the generic name of sugar, but not related to table sugar or sucrose;


షర్బత్, sharbath
-n.
--syrup;


షరా, sharA
-n.
--(1) note below; post script;
--(2) status; situation;


షరాబు, sharAbu
-n.
--merchant;


షరాయి, shrAyi
-n. s.
--trousers;


షవన దినం, Shavana dinaM %e2t
-n.
-- civil day;


షష్టి, shashTi
-n.
--sixty;


షష్టిపూర్తి, shashTipUrti
-n.
--completion of sixty years of life;


షష్ఠి, shashThi
-n.
--six; the sixth day of the lunar half-month;


షష్ఠేంద్రియం, shashThEMdriyaM
-n.
--the sixth sense organ;


షష్ఠేంద్రియజ్ఞానం, shashThEMdriya j~nAnaM
-n.
--sixth sense; extra sensory perception;


షామియానా, shAmiyAnA
-n.
--awning; tent; a temporary structure made of canvas;


షావుకారు, shAvukAru
-n.
--merchant; money lender;


షికారు, shikAru
-n.
--stroll; pleasure walk; pleasure boat ride; pleasure trip;


షోకు, shOku
-n.
--fashion;


షోకులాడి, shOkulADi
-n. f.
--fashionable woman;


షోడశం, shODaSaM
-adj.
--sixteen; sixteenth;

మూలం