"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "తెలుగు కథ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:28, 16 July 2020imported>InternetArchiveBot 30,923 bytes +621 0 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 1 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 18:43, 1 April 2018imported>ChaduvariAWBNewm 30,302 bytes +30,302 →‎వనరులు: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: ఫిబ్రవరి 7, 2009 → 2009 ఫిబ్రవరి 7, → using AWB