"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "దేవరపల్లి (చింతూరు మండలం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:50, 12 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 14,195 bytes +257 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం
  • curprev 10:56, 20 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 13,938 bytes +13,938 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను