"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "దొంకాడ అగ్రహారం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:32, 3 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 15,190 bytes -214 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 03:24, 8 January 2020imported>InternetArchiveBot 15,404 bytes +256 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0
  • curprev 11:58, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,148 bytes +15,148 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను