నరసాపురం (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నరసాపురం, నర్సాపురం, నరసాపూర్ పేర్లుగల వేరువేరు గ్రామాలు, పట్టణాల,ఇతరలాకు లింకులు ---

ఆంధ్రప్రదేశ్

తెలంగాణ

నరసాపురం

నరసాపూర్