"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నాదెండ్ల"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:58, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 20,218 bytes +31 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 12:54, 23 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 20,187 bytes +20,187 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను