"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నాదెండ్ల భాస్కరరావు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:58, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 13,038 bytes +438 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 20:10, 3 June 2019imported>Chaduvari 12,600 bytes +12,600 - 2 వర్గాలు; + 3 వర్గాలు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)