"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:57, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 6,451 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 20:13, 3 June 2019imported>Chaduvari 6,460 bytes +6,460 - 2 వర్గాలు; + 4 వర్గాలు (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)