"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నార్వే"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:14, 6 July 2020imported>Arjunaraocbotm 296,141 bytes -2,124 Bot: Automated text replacement (-dead\-url\s*=\s*yes +url-status=dead)
  • curprev 00:35, 26 March 2019imported>Magnefl 298,265 bytes +298,265 population_density_rank