"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నిర్మాల్యం (మలయాళ సినిమా)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:24, 19 June 2017imported>ChaduvariAWBm 9,391 bytes +9,391 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: వుంది. → ఉంది., వున్నారు. → ఉన్నారు. (3), గ్రామస్తులు → గ్ర using AWB