"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "నీలంపల్లి (మహాదేవపూర్)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:33, 16 July 2020imported>Arjunaraocbotm 13,932 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 18:41, 10 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 13,941 bytes +13,941 మండలం లంకె కలిపాను