"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పచ్చలవెంకటాపురం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:52, 12 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,831 bytes -13 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2)
  • curprev 22:58, 28 July 2019imported>Arjunaraocbotm 2,844 bytes +2,844 Add 512*512 OSM map to show near by places using Wikidata