"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పనుకువలస (అరసాడ వద్ద)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:09, 14 February 2021imported>K.Venkataramana 15,124 bytes +46
  • curprev 16:31, 23 February 2020imported>యర్రా రామారావుm 15,078 bytes +11,181 మండలంలోని గ్రామాలు మూస ఎక్కిచాను
  • curprev 14:41, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,897 bytes +3,897 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను