"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పరిచయము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:19, 25 January 202010.3.5.88 talk 70 bytes +70 Created page with '{{సహాయకపు శీర్షం}} {{పరిచయము}}'
  • curprev 17:35, 9 December 2019imported>Madhurimukund 5,011 bytes +5,011 'ప్రతి వ్యాసము యొక్క పై భాగమున "'''మార్చు'''" టాబ...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు