"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పావాడ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:19, 9 March 2020imported>యర్రా రామారావు 14,526 bytes +11,135
  • curprev 14:10, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,391 bytes +3,391 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను