"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పెద్దచెల్లారగుంట"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:56, 18 June 2020imported>యర్రా రామారావు 16,107 bytes -73
  • curprev 12:13, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 16,180 bytes +16,180 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను