"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పెద్దరాజ్మూర్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:16, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 14,537 bytes -18 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 11:49, 13 March 2019imported>యర్రా రామారావు 14,555 bytes +14,555 మండలం లంకె కలిపాను.