"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పొగాకు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:39, 13 May 2020imported>యర్రా రామారావుm 14,187 bytes +1,485 అనువాదం చేసి,మూస తొలగించాను
  • curprev 22:58, 18 August 2018imported>ChaduvariAWBNewm 12,702 bytes +12,702 →‎top: భాషాదోషాల సవరణ, typos fixed: ె → ే , ఎర్ప → ఏర్ప, బాగ → బాగా using AWB