"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "పోర్చుగల్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:37, 6 July 2020imported>Arjunaraocbotm 321,213 bytes -3,126 Bot: Automated text replacement (-dead\-url\s*=\s*(.*)\s*\| +url-status=\1|)
  • curprev 21:10, 30 October 2019imported>Chaduvari 324,339 bytes +324,339 +హోమో సేపియన్స్ లింకు