"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ప్రకటనలు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:18, 29 November 2018imported>ChaduvariAWBNewm 284,484 bytes +284,484 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: ఎర్ప → ఏర్ప, సాధారణముగా → సాధారణంగా (3), యదార్ద → యథార్థ