ప్రత్తిపాడు

From tewiki
Revision as of 23:07, 25 February 2019 by imported>Pavan santhosh.s (→‎మండలాలు)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ప్రత్తిపాడు పేరుతో ఈ క్రింది ఊళ్ళున్నాయి.

మండలాలు

  1. ప్రత్తిపాడు మండలం (తూ.గో. జిల్లా)
  2. ప్రత్తిపాడు (గుంటూరు జిల్లా)

గ్రామాలు

  1. ప్రత్తిపాడు (పెంటపాడు మండలం), పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా