"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Media statistics

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

Bitmap images

MIME typePossible extensionsNumber of filesCombined size
image/png.png, .apng8,497 (97.6%)55,468,023 bytes (52.9 MB; 38.1%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe208 (2.39%)90,060,646 bytes (85.89 MB; 61.8%)
image/webp.webp5 (0.0574%)93,404 bytes (91 KB; 0.0641%)

Total file size for this section: 145,622,073 bytes (138.88 MB; 100%).

All files

Total file size for all files: 145,622,073 bytes (138.88 MB).