"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ప్రభుత్వం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:29, 25 October 2016imported>ChaduvariAWBm 48,437 bytes +48,437 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: వంకు → వానికి , రంను → రాన్ని (8), ఉద్దేశ్యం → ఉద్దేశం (2), using AWB