"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ప్రే విహార దేవాలయం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:14, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 10,479 bytes -63 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: ె → ే , భుమి → భూమి
  • curprev 09:38, 19 June 2017imported>ChaduvariAWBm 10,542 bytes +10,542 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: జూన్ 15, 1962 → 1962 జూన్ 15, వుంది. → ఉంది. (3), → using AWB