"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బంగ్లా భాష"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:26, 26 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 4,536 bytes +119 →‎top: clean up, replaced: మరియు → , (5), typos fixed: , → , (4)
  • curprev 23:16, 25 October 2016imported>ChaduvariAWBm 4,417 bytes +4,417 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో using AWB