"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బయ్యాజీ అప్పాజీ పాటిల్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:06, 25 June 2020imported>InternetArchiveBot 6,958 bytes +400 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 11:59, 2 January 2016imported>K.Venkataramanam 6,558 bytes +6,558 వర్గం:1889 జననాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)