"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బలిఘట్టం (నర్సీపట్నం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:53, 4 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 15,465 bytes -388 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 13:23, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,853 bytes +251 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → , , → ,
  • curprev 11:55, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,602 bytes +15,602 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను