"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బారుచ్ లోకసభ నియోజకవర్గం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:28, 21 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 3,502 bytes -15 →‎top: AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 22:30, 20 September 2015imported>K.Venkataramanam 3,517 bytes +3,517 clean up, replaced: భాజపా → భారతీయ జనతా పార్టీ using AWB