"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బూర్గూల్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:40, 17 January 2021imported>InternetArchiveBot 15,340 bytes +274 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.8
  • curprev 06:14, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,066 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 16:35, 7 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 15,075 bytes +15,075 మండలం లంకె కలిపాను