"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బేస్తవారిపేట"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:19, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 11,644 bytes -66 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 05:27, 24 July 2019imported>Arjunaraoc 11,710 bytes +11,710 update infobox