"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

బోయర్ గోత్రములు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

బోయలకు 23గోత్రములు లున్నవి. వీరిలో సూర్య, చంద్ర, నక్షత్ర వంశములున్నవని శ్రీ ఆర్. బి. కిత్తూర అను రచయిత తన పుస్తకంలో అభిప్రాయపడ్డారు. వీరికి సుమారు 282 గృహనామాలు ఉన్న

గమనిక:ఇందు తెలియపరచినవి వాడుకభాషలో కొద్ది మార్పులు కలిగి ఉండవచ్చును ఇందులోలేనివి కూడా అనేకము ఇంటిపేర్లు కలిగి ఉన్న బోయలు ఉన్నారు. మీ ఇంటి పేర్లు తెలిపితే మలి ముద్రణలో ప్రచు రిస్తాము.

    వంశము     గోత్రము ఉపగోత్రము/ఇంటిపేరు ఇంటిదేవుడు పరిపాలించినదేశము
సూర్యవంశము సహకేతు సాకే వారు, శెట్టిలవారు, పామడ్లవారు, మహాదేవ(శివ)   అయోధ్యా
సాకేతు,

జమదగ్ని

నల్లంకివారు తేరుసామంత,శార్జ,సాత్విక,

మునీశ్వరుడు

  మహాదేవ(శివ)         సింహళ

(సిలోన్)

కంకాళసహకేతు  కిరాతవారు,కల్మాశవారు,కాదుచరారు  మహాదేవ(శివ)         కిరాతదేశము
  కురంగసహకేతు  పుళింద,ఉరిసింఘ,కురంజరు   భూదేవి        కురుదేశము
కిన్నర కంకుల,కిన్నర,క్లిభిశ   వృషభరాజు       కళింగదేశము
భూచక్ర రాజబూటక,రాజధాని,రాఘవభూటిక,దేవల,కలశ,సిద్దకల్లు,అక్కలవారు,మారప్పవారు.మాచికల్లు,ఆలకట్టు,కురహాట్టు    సూర్యదేవుడు భోజరాజ్యము,రాయదుర్గవంశమువారు
అగస్త్య అంకెవారు,అజ్జముట్టి,శల్య భానుకోటిసూర్యుడు గాంధారదేశము
రాధాకృష్ణవిట్టల రాఘోజి,రంగస్య్య,రాజపుత్ర శ్రీకృష్ణుడు  మహారాష్ట్రదేశము
  కెంగపుట్టల పువ్వుల,పూలవారు,పూలోరు,పూలారు,మల్లెలవారు,పాములవారు,గొవినవారు,గోపాలపాటు,మస్జెవారు  విరూపాక్షు డు  హంపి,తరికెరదేశములు
పుట్టల చిన్నమాగెల,చెన్నమగల,చిన్నమగలు,చెన్నంకోల,మాగెలవారు, మగెలవారు ,మాగలవారు, బల్లయనవారు,బల్లెలవారు,భీష్మపంచకవారు  భానుకోటిసూర్యదేవుడు        విధర్భ
విట్టల ఆనంద,భిల్ల,భిల్లవారు,గాకన్న,లక్షేలవారు,లక్మెలవారు,లక్మెలోరు  భానుకోటిసూర్యదేవుడు       విధర్భ
రాజశ్రుంగ           రాజగిరి,రామాంక,భాజ్జనత్,గెంగనాథ్  భానుకోటిసూర్యదేవుడు   మాళవదేశము
శౌర్య ఎనుములవారు,ఎన్ములోరు,ఎనుముల,తమలమత్తేరు,భిల్లిన సురేరు,యరకత నాయక,బలనాయక,యరబలనాయక,ఓబనాయక,బొబినాయక.బోసివారు,భోసురు,భోశానవారు,పెద్దలనాయక,పెద్దనాయక,చిత్తగతనాయక,అరకోరు,అజ్జపలోరు,యడ్లవారు,ఎద్దలవారు,ఎద్దులోరు,పెయ్యలవారు,పయ్యావులవారు,గౌరపోరు,దేవదలవారు,దేవలవారు,బొమ్మదేవడ్లనాయక,బొమ్మదేవర,యాకలవారు,గుజ్జలోరు,గుజ్జల,గుజ్జలోరు,అజ్జద్లోరు,అజ్జడ్లు,చీమలవారు,చీమలోరు,చీమల,యర్రపోతుల,,యెర్రపోతులోరు,గంగనాయక,పెన్నయలోరు,చిన్నగట్లు,చిన్నంగరు,తొడలవారు                                                                                                          అల్లమ్మ,విష్ణు,దేవుడు  జిగలోరు,నాయకన్ హట్టి,నన్నివల,గోనూరు
చంద్ర వంశము మహిపర్రి,మహీపాల మండలవారు,మండ్లోరు,మళ్ళావారు,కామగెతుల,కామకెతుల,కంగెట్ల,లింగదవారు,సామ్నాలవారు,ముగలవారు,పరమశివ,పెద్దలవారు,పెద్దలోరు,కమ్మలవారు,కమ్మనవ,గోపనవారు,యమదలవారు,పావకనవ,పావకలువ,గద్దల,గంగడాల,దిచిట్ల,మాదాల,బుల్లదల,భూల్లాలోల్లు,భూల్లన,నలకేతుల,గజ్జల.ముచ్చర్ల  లక్ష్మీదేవి,సూర్యదేవుడు,శ్రీరంగనాథుడు   హస్తినావతి,ఆనెగొంది
  మత్స్యఋషి బల్లిగారు,నగరంతక,కావలివారు,గుమ్మట,గొల్లలారు,గెద్దెల,హోల్లేపరాల,మిల్లెలనెల్లేలవారు,నెల్లెడ,నెల్లెల,బోగ్యమువారు,భోగ్య,భోగినేని,గోసల,గోశాల,గోస్లా,ముదగంట బంగారు బొమ్మరాజు    గుర్జారరాజులు(గుజరాత్ దే శ ము)
కూష్మాండఋషి కురువంత,కుంతల,కుంభాల,కత్తి,కటారి,ఎతి,బుందేల,వోటల  మహాదేవశివ   బార్బరాదేశము
రాజమహకేతు కురియవారు,కురుబారు,కురుబులు,కురుబ్లవారు,కురియారు,రాజీల,రన్నియారు,కన్నెలోరు,  బొంగరాల రాజుబొమ్మ  కొంకణదేశము
విష్ణు బసవ,భరిమంధాల,భల్లెల  సూర్యదేవుడు   బంగాళాదేశము
పర్వత నాగరస,లక్ష్మల పోతరాజు   కోసలదేశము
కశ్యప కాలువ,కన్నెల,కలగ,ఆదోని పోతరాజు    కోసలదేశము
Mallepulla Daggu శివ    రాజస్తానదేశము
భరద్వాజ ముచ్చల,ముచ్చులవారు,ముచ్చెల,ముచ్చ్లోరు,మినుగల,మినుగా,మీనుగుల,మల్లెల,మల్లెలోరు,మల్లెలారు శివ    చిత్రదుర్గ,కోలారు దే శములు
నక్షత్రవంశము వాల్మీకస అనాల,ఆచర్ల,అక్కలోరు,అవలోరు,అనగల,అరసున్నయన,అన్న్యన,అందదేవరు,అనుగుమోలా,అంతెల,అలకేరు,బాపిల,బదేశాల,బడకల,బన్నెల,బేరగరిమర్దెల,భట్టర్,బచకల,బచ్చకల్లేరు,భాసల,భసకలవారు,భాసలద,భాసురవారు,బానురు,బిడ్డలారు,బిద్దుడ్ల,బృద్దిడ్ల,బృలెటెలికేండ్ల,బుట్లుగాను,బుటకల,బుటకలోరు,బుట్టిగల,భుల్లన,బుద్దుబారణ,బుద్దుబెర్నా,భుచక,బెల్లోల,బెల్లల్లి,బెల్లేరు,బెల్లెయవారు,బెల్లెనవారు,బెల్లారు,బెణ్డ్ళారు,బెంచేల,బెనెకన,బోగీమారు,బొపినాయక,బోనహళ్లియోరు,బోడ,బోడదాస,బోడిపలాల,బోగీల్లోరు,బెగిల్లరి,బండ్లేబల,బెంతెల,బెంతలోరు,బండారు,బంగారు,బండ్లమూల,బిబ్లోరు,భరకర,బరంగి,బోగీవారు,బిజ్జడ్లు,చక్రడా,చామలముత్తేరు,చింగాటనాయక,చినమదేల,చినకుముట్టినమలేలు,చిన్నాకటనరు,చెన్నకలనరు,చిన్ననాయక,చెడుబోతుల,చెడ్డీబొట్ల,చందబలేన,చందబలేరు,చంపాల,చందన,చెంచల,చుంచుల,చెంచులోరు,చిత్రయ్య,చన్నారు,దలమండ్ల,దడ్డిదాస,దద్దిమతేరు,దాసర్లు,దాసరివారు,ద్వారపాలకరు,డాకుల,ద్విరకల్లేరు,,దేవరకల్లేరు,దేవరకురియరు,దొడ్డనాయక,దొనమండల,దొన్లోరు,దుశ్యారు,గబ్బెలవారు,గబ్బెలోరు,గబ్బిలవారు,గవలేరు,గోలేరు,గౌలారు,గోలారు,గన్నెర,గన్నెర్ల,గనారు,గద్దుబార్ర్య,గగ్రిదాస్,గట్టిమలేరు,గజగడ్లారు,గుజుగుడ్లు,గడపనారు,గరపలోరు,గద్రపలోరు,గడవర్లు,గురగలవారు,గుదగలవారు,గూటమి,గుడికొల్లేరు,గుల్లనవారు,గుద్దెటివారు,ఎడ్డ్లవారు,గుడెకోటేమల్లెలు,గునారు,గోనురారు,గెనేరు,గెజ్జెదారు,ఘోడెనవారు,గోరేలోరు,గోరేలరు,గొర్లరు,ఫోదేనవారు,గొడుగుదాసరు,గౌంపూరు,గంగవారము,గలియవారు,హబనారు,హురలుయవారు,హుల్లేరు,హువామూడల,హొన్నాపూలవ,హొన్నాకెంగారు,హోమ్మముదల,హొన్నాచెంచుల,హొన్నామీనుగుల,హొన్నాపోతగోలి,హొన్నాగోసల,హొన్నాబంట్ల,హొన్నాల్లే,హొన్నాపోరాలవ,హిందుగూడరి,హమాత్రి,హోత్మలారు,హెగ్డే,ఇమ్మల్లు-ఇమ్మల్లు, ఇమ్మలారు, ఇడ తరప, ఎయార్గర్ ,ఈశ్వరపరమేశ్వర,జకలరు,జనకొనల్,జగ్గల,జానుక్తి,జన్నెనోరు,జనమూల,జెదల,జగ్నోరు,జీనగలరు,జీరబోతుల,జింకల,జుక్కల,జెర్రబోతుల,జెన్నెనైడింగ,జంపాల,జంపాలోరు,జంగలోరు,జంటల,జోడెనవారు,కలిశాల,కనగాల,కరేసళ్ళ,కలఫ్డేవరు,కళ్ళల్లెరా,కపిలా,కబ్బిల,కపిలోరు,కస్తూరి,కళ్యాణ్డ,కావలద,కావలవారు,కౌలారు,కౌలుమలేల,కనినోరు,కదినవారు,కంచికర్ల,కాలీద,కాశీ,కచ్చికోండ్ల,కలిమాళ్లనాయక,కిరియముచ్చేలా,కుర్తీర,కుర్గలేరా,కుర్గతెల,కుక్కుదాల,కుక్కల,కుంచెల,కుంట,కురుసల,కుర్లన,కుర్లెర,కురల,కేంచక్క,కెంగల,కెంగర,కెంగాలు,కెండాకలరు,కెట్టలు,కెమ్మదల,కేసల,కసల,కేశాలవారు,కేశయ్యారు,కశయ్యారు,కుందలోరు,కుంట్రీలు,కీచుగారు,కుందేరు,కెంసల్యారు,కేంత్రిగారు,కొలయియాలేవారు,కొంగల,కొనసాగర్-పల్లెవారు కోసల, కర్రెనవారు ,కుండ్రీల, కంపిలవారు,కంగెళ్ళ,మల్లనాయక,మల్లన,మళ్ళారు,మెళ్ళారు,మసకల,మసకలోరు,మసాకేన,మసేన,మంగేళ్ళ,మామిగెలరు,మంగెలవారు,మలగల్లర్,మనపొల్లర్,మన్నలర్,మన్నలరు,మల్లగారు,మనేగల,మరలేయా,మలేయ,మెడలోరు,మసేలోరు,మసర్లు,(పెరుగువారు),మకనడకు,మీసాలునాయకవారు,ముంబడ్ల,ముమ్మళ్లవారు,మిశ్శ్య్యనవారు,మిమ్మళ్ళు,ముమ్మడ్లవారు,ముమ్మదలవారు,ముత్యాలవారు,ముత్తలవరు,ముట్టెరు,ముర్తిరు,ముదిగొండ్లోరు,ముతశ్శయారు,ముచ్చల,ముద్దలా,ముచ్చట్ల,ముంగాల,ముదగండ్లవారు,ముందాసదారు,ముడ్లపోరు,మున్నులు;మేకల,మెటకొప్పినవారు,మెస్లోరు,మోటమల్లనవారు,మొగళ్ళారు,మొన్నలర్,మల్లగ్లర్ –కొనిగల్, నల్లుల ,నవన్, నవాని , నవ నీయవారు ,నల్లబోతుల, నల్లబోతులవారు ,నల్లబోడులు, నల్లేతెయర్, నగర దవారు,నల్లపామదలు,నల్లపామదలోరు,నల్లగీతలవారు,నల్లగీతలోరు,నల్లనేరు,నల్లదేవరుబుతికలు,నల్లబలాలు,నాకేలవారు,నాగలనువారు,నగలవారు,నగరశరు,నామాలవారు,నాదేర్లవారు,నేయిగుజ్జలవారు,నాలదురవారు,నీరకాశీ,నీల్మరు,నిచ్చమల్లయవారు,నెల్లేలారు,నెల్లేలవారు,నెల్లేడవారు,నత్తసారు,నేనులారు,ఔరస,ఓటలవారు,ఒక్లారు,పగలవారు,పట్టపులారు,పుట్టపల్లానర్రు,పాటిపల్లుల,పల్లెవారు,పెరిమట్టగర్రు,పాయోరు,పాలేజ్జియవారు,పగడపోతుల,పానువులూరువారు,ప్యాపిలివారు,పులబ్బగరు,పరామికుల,పరముచారు,పడాలవారు,పడ్డాలవారు,పెద్దలవారు,పింగర,పిక్కిలవారు,పిక్కిలి,పిరియమినుగలవారు,పుట్టలవారు,పుట్టపులవారు,పుట్టములవారు,పురలేలేవారు,పుర్తీరు,పూవుల-గంపల, పూసరపల్లిపాముదుల ,పువములవారు, పెద్ద ముక్కుల వారు, పెదమంగెలవారు,పెదమకిల,పెరుమక్కలవారు,పింగలివారు,పోతుగోలేరు,పోతలవారు,పోతుల,పోతులోరు,పొలారు,పందెలరు,పీతలదేవరు,పెంజే వారు, రంబేలవారు ,రంగలే రు,రైగు జాలవారు, రొయబోరు, రాయబారు ,రోమన వారు,సనకన్నవారు,శంకలవారు,సల్లబోతులవారు,సదాకేతులవారు,సమ్మలవారు,సంతలోరు,సాతెలు,సాతెలోరు,సత్వలవారు,సచిదువారు,సమ్మతలవారు,సమతులవారు,సచితులవారు,సామంతులవారు,సిబ్శీల,సిలవళ్ళు,సిలలదేవరు,సిద్దపల్లిబుతికలు,శీలయోల్లు,సురేపాకలవారు,,సూర్యారు,సెట్నవారు,సోట్టిలోరు,సొంటేలవారు,సోలుమల్లెలు,సౌలసరువలేరు,సోల్లేరు,తరముల్ఖర,తిరుముక్కల,తెలగర,తాపులవారు,తట్ట్లెల్లర్,తయాటోనిపద్లేవారు,తరుమనేరు,తుతికూల్యనవారు,తోదేనరు,టోపాలరు,ఉద్దలరు,ఉరపలదవారు,వల్మీకారు,వడెలరు,వెన్నెలవారు,వంకలవారు,వంకదారువారు,ఎకరపోతలెరు,ఎలుబినవారు,ఎద్దుల,ఎద్దులోరు,ఎడ్లవారు,ఎద్దులవారు,ఎక్కెలవారు,ఎర్రిస్వామి,ఎదెలారు,ఎట్టినవారు,యమదలవారు,యమదలోరు,యమదేవరు,యమలోరు,యకలవారు,యారాలు,యమదేవలవారు,యమగతలు,యారగతలు,యరగతలవారు,యరభూతలవారు,యెరబోతులోరు,యరపామదలవారు,యరగంటనాయకలు,యరగొట్లవారు,యరగొతే,యరమంచినాయకవారు,యరబొమ్మరు,యరబొమ్మనవారు,యందులవారు,ఏడుకొండలవారు,ఎలుబెత్తలదేవరవారు,యకలోడి,ముడుకలవారు,సిరిమగలోరు,హందారుదేవరుc fh    
nallabothula sundi fort, aradya dhivam chennakesava swami,gothram Siva naga mallee

*1.ఆధారములు

1.వాల్మీకి వంశాజర-శ్రీ ఆర్.బి.కిత్తూర,కన్నడభాషలో ప్రచురితము.

2.వాల్మీకి వంశపావని-డి.రంగనాయకలు,కన్నడభాషలో ప్రచురితము.

3.వాల్మీకి-శ్రీ చరబండరాజు

గమనిక:ఇందు తెలియపరచినవి వాడుకభాషలో కొద్ది మార్పులు కలిగి ఉండవచ్చును ఇందులోలేనివి కూడా అనేకము ఇంటిపేర్లు కలిగి ఉన్న బోయలు ఉన్నారు.ఉదాహరణకు ఇందులో రచయత ఇంటిపేరు కూడా లేదు.మీ ఇంటి పేర్లు తెలిపితే మలి ముద్రణలో ప్రచు రిస్తాము.

101 నుండి 200 వరకు గల యింటి పేర్లు

Pedasani

201 నుండి 281 వరకు గల యింటి పేర్లు

ఆధారాలు

  • 1.Castes and Tribes of Southern India-Edgar Thurdston and Rangachaary,1909
  • 2.శ్రీ మత్ భాగవతము,శ్రీ విష్ణు పురాణము-వేదవ్యాసుడు,పరాశరుడు
  • 3. వాల్మీకి వంశాజర-శ్రీ ఆర్.బి.కిత్తూర,దావణగెరె

.*4.ఆంధ్రుల చరిత్ర-ఆచార్యడా. బి.ఎస్.ఎల్.హనుమంతరావు

  • 5.హంపి నుండి హరప్పా దాకా-ఆచార్య తిరుమల రామచంద్ర,2003,సాహితి అకాడమీ అవార్డ్ గ్రహీత
  • 6. రాయలు బోయవారే-ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక-గుంతలగారి శ్రీనివాసులు,ద హిందూ,ఆంగ్లదినపత్రిక-శ్రీ ఎస్.డి.తిరుమలరావు,cf.కూడేటి ఓబయ్య.
  • 7. Historical sketches of south India-Mark Wilks,Murre Hummick-1817(1980) cf.నాగప్ప
  • 8.డా.చిప్పగిరి,2012